ที่ สร 1002/ว 47                                                                                    สำนักนายกรัฐมนตรี
                                                                                                                                     ทำเนียบรัฐบาล  กทม.10300

                                                                                             10   พฤศจิกายน   2530

                     เรื่อง    วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรัรองสำเนาหนังสือราชการ

                     เรียน    (เวียนกระทรวงทบวงกรม)

                                              ด้วยมีส่วนราชการได้หารือเกี่ยวกับการรับรองสำเนาหนังสือว่า      ตามระเบียบสำนักนายก
                     รัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ให้ใช้คำว่า"สำเนาถูกต้อง" นั้น     จะใช้รวมถึงการรับรองสำเนา
                     ที่เกิดจากการถ่ายเอกสารด้วยหรือไม่ อย่างไร
                                              สำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า      เรื่องการรับรองสำเนาหนังสือหรือเอกสาร นั้น
                     ตามหลักการของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526  ให้ใช้คำว่า"สำเนาถูกต้อง"
                     ไม่ว่าสำเนานั้นจะทำด้วยวิธีการถ่ายเอกสาร  คัดลอกหรืออัดสำเนาจากต้นฉบับจริงก็ตาม  ดังนั้น การรับรอง
                     สำเนาที่เกิดจากการถ่ายเอกสาร    จึงให้ใช้คำว่า "สำเนาถูกต้อง"      และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว
                     การเรียกสำเนาหนังสือที่เกิดจากการถ่ายเอกสารก็ควรใช้ว่า"สำเนาหนังสือ......" ทำนองเดียวกัน

                                               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบต่อไปด้วยขอแสดงความนับถือ

กมล สนธิเกษตริน
(นายกมล สนธิเกษตริน)
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

                     สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
                     โทร.2822694