:: กฎหมาย สพฐ.
:: กฎหมายหลัก
:: พระราชบัญญัติ
:: คำสั่ง คสช.
:: ระเบียบ ข้อบังคับ
:: กฎ
:: ประกาศ
:: คำสั่ง
:: หนังสือเวียน
:: ข้อบังคับ คุรุสภา

 

 

 

 

 

 

กฎหมายในความรับผิดชอบ สพฐ.
ตามพระราชบัญญัติ
การจัดทำร่างกฏหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย พ.ศ.๒๕๖๒
 
 
ระเบียบ
ในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.๒๕๓๖
 
หนังสือที่เกี่ยวข้อง
::ด่วนมาก ที่ กค ๐๕๑๔/๖๓๘๙ ลว ๒๒/๒/๒๕๓๗ การใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนทั่วไปโครงการเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
และโครงการอาหารกลางวันเด็กก่อนประถมศึกษา
::ที่ กค ๐๔๐๖.๓/๑๙๕๐๕ ลว๗/๗/๒๕๕๓ วิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับเงินที่ส่วนราชการได้รับอุดหนุน
จากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
::ที่ กค ๐๔๑๔/๓๑๓๒ ลว ๑๗/๒/๒๕๕๔ ขอทบทวนการปฏิบัติ
เกี่ยวกับเงินโครงการอาหารกลางวัน
ที่ได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
:ที่ ศธ ๐๔๒๘๒/ว๑๗๒ ลว ๘/๒/๒๕๖๑ ซักซ้อมความเข้าใจ      
การดำเนินโครงการ  อาหารกลางวัน        
::ที่ ศธ ๐๔๒๘๒/ว๓๐๙ ลว ๒๒/๘/๒๕๖๑ การดำเนินงาน ฯ
::ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๑๑๖ ลว ๑๒/๓/๒๕๖๒
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร
การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)
 
คำพิพากษา
:: ครูเก็บค่าอาหารกลางวันไว้ใช้ส่วนตัว ศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๘๑๔/๒๕๕๘
 
คำวินิจฉัยคณะกรรมการฯ
::ความรับผิดทางแพ่ง
::ข้อมูลข่าวสาร
 
 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
::เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่อื่นของศูนย์การศึกษาพิเศษ
::เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒
::เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒
 
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ
::ว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การเก็บ รักษาเงิน การลงทุน
การหาประโยชน์ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๒
::ว่าด้วยการพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน การจัดทำรายงานสถานะการเงิน
และการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒
::ว่าด้วยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒
::ว่าด้วยการจัดการอาชีวศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒
::ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
สำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒
::ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการระดับจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๔
 
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำหรับคนพิการ
::เรื่อง การหลักเกณฑ์การให้ครูการศึกษาพิเศษ ครู และคณาจารย์
ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒
::เรื่องกำหนดอัตราและรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษา
สำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา
::เรื่องกำหนดอัตราและรายการที่ให้การสนับสนุนทางการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับคนพิการ
 
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
::เรื่อง กำหนดอัตราวงเงิน และรายการค่าใช้จ่ายที่กองทุน
ให้การสนับสนุนเพื้อดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับ
การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ
:เรื่อง กำหนดอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่าย ฯ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
:เรื่อง กำหนดอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่าย ฯ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๖
:เรื่อง กำหนดอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่าย ฯ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๘
:เรื่อง กำหนดอัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่าย ฯ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๖๒
 
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
::แนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ

::ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๗๕๓/๒๕๖๒

 
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 
คำสั่งกระทรวงศึกาธิการ

 

::เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรม ฯ
::เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน ฯ
: ::จังหวัดศรีสะเกษ
: ::จังหวัดสตูล
: ::จังหวัดระยอง
: ::จังหวัดเชียงใหม่
: ::จังหวัดกาญจนบุรี
: ::จังหวัดชายเเดนภาคใต้(นราธิวาส ยะลา ปัตตานี)
::เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพิ่มเติม
::เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
 
ประกาศกระทรวงศึกาธิการ
::เรื่อง การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
: ::จังหวัดสตูล
: ::จังหวัดระยอง
: ::จังหวัดศรีสะเกษ
: ::จังหวัดเชียงใหม่
: ::จังหวัดกาญจนบุรี
: ::จังหวัดชายเเดนภาคใต้(นราธิวาส ยะลา ปัตตานี)
 
 
หนังสืออื่น ๆ
::หนังสือ ที่ ศธ ๐๔๒๘๘/ว๑๑๙ ลว ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒
::ตอบข้อหารือ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
::รายชื่อโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (ข้อมูล ณ 1 มี.ค.62)
 
 
 
 

:: กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ ::
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 0 228 85692-3, 0 2288 5678 โทรสาร 0 2288 5691
webmaster:: kormor@gmail.com


เอกสารบางส่วนในเว็บไซท์นี้
ต้องใช้โปรแกรม  acrobat reader เปิดอ่าน  ซึ่งสามารถ
download ได้ที่นี่