:: กฎหมายหลัก
:: พระราชบัญญัติ
:: คำสั่ง คสช.
:: ระเบียบ ข้อบังคับ
:: กฎ
:: ประกาศ
:: คำสั่ง
:: หนังสือเวียน
:: ข้อบังคับ คุรุสภา
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กฎหมายสยาม  กรมบัญชีกลาง  กรมบังคับคดี
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ  คณะกรรมการปรับปรุงกฎหมาย
คณะกรรมการนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนากฎหมาย
คุรุสภา  เนติบัณฑิตยสภา เนติไทยดอทคอม บ้านทนาย  ไทยจัสทิส  ทนายประมุข
ทนายความสงขลา  ธรรมนิติ  รัฐสภาไทย  ราชกิจจานุเบกษา  
ระบบสืบค้นคำวินิจฉัยอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ระบบสืบค้นคำพิพากษาและคำสั่งคำร้องศาลฎีกา
รวมคำวินิจฉัยและคำพิพากษาของศาลและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ สำนักกฎหมายธรรมนิติ
สนง.กฤษฎีกา  สนง.ปปช.  สนง.ปปส. สนง.ปลัดนายกรัฐมนตรี  สนง.ก.พ.  สนง.ก.ค.ศ.
สนง.คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร  สน.เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สถาบันพํฒนากฎหมายฯ
สนง.อัยการสูงสุด  สภาทนายความ  ห้องสมุดกฎหมายมหาชน  ศาลฎีกา  ศาลยุติธรรม
ศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลปกครอง  อาจารย์แหวว
kodmhai  law2day  lawyerhouse2000  meechai  lawyerthai  tanaypod  taxlawyers  
thailegal  thailandlaw9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ ::
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 0 228 85692-3, 0 2288 5678 โทรสาร 0 2288 5691
email :: kormor47@yahoo.com ; kormor47@hotmail.com

 

เอกสารบางส่วนในเว็บไซท์นี้
ต้องใช้โปรแกรม  acrobat reader เปิดอ่าน  ซึ่งสามารถ
download ได้ที่นี่