:: กฎหมายหลัก
:: พระราชบัญญัติ
:: คำสั่ง คสช.
:: ระเบียบ ข้อบังคับ
:: กฎ
:: ประกาศ
:: คำสั่ง
:: หนังสือเวียน
:: ข้อบังคับ คุรุสภา
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: การมอบอำนาจของฝ่ายปกครอง(สนง.กฤษฎีกา)
:: การใช้ถ้อยคำ "ใด หนึ่ง" กับ "หนึ่ง ใด"
:: การใช้คำว่า"และ" "หรือ" และ "และ/หรือ
:: การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
:: การสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด(acrobat v.6 up)
:: คำสั่งทางปกครอง
:: คู่มือการบริหารงานพนักงานราชการ(สำนักงาน ก.พ.)
:: แนวปฏิบัติในการดำเนินคดีแพ่ง
:: แนวปฏิบัติในการดำเนินคดีปกครอง
:: แนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบสวนความรับผิดทางละเมิด
:: บทสรุปสำหรับผู้บริหาร(โรงเรียนเป็นนิติบุคคล)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ ::
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 0 228 85692-3, 0 2288 5678 โทรสาร 0 2288 5691
email :: kormor47@yahoo.com ; kormor47@hotmail.com

เอกสารบางส่วนในเว็บไซท์นี้
ต้องใช้โปรแกรม  acrobat reader เปิดอ่าน  ซึ่งสามารถ
download ได้ที่นี่