:: กฎหมายหลัก
:: พระราชบัญญัติ
:: คำสั่ง คสช.
:: ระเบียบ ข้อบังคับ
:: กฎ
:: ประกาศ
:: คำสั่ง
:: หนังสือเวียน
:: ข้อบังคับ คุรุสภา
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่งมอบอำนาจในการดำเนินคดี
:: คำสั่งมอบอำนาจให้รองเลขาธิการ กพฐ.(สพฐ.ที่ 3062/47)หน้า 1 หน้า 2 ไม่ใช้แล้ว
:: คำสั่งมอบอำนาจให้รองเลขาธิการ กพฐ.(สพฐ.ที่ 1064/48) ไม่ใช้แล้ว
:: คำสั่งมอบอำนาจให้รองเลขาธิการ กพฐ.(สพฐ.ที่ 1192/48) ไม่ใช้แล้ว
:: คำสั่งมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน(สพฐ.ที่ 1063/49) ไม่ใช้แล้ว
:: คำสั่งมอบอำนาจให้รองเลขาธิการ กพฐ.(สพฐ.ที่ 1129/49) ไม่ใช้แล้ว
:: คำสั่งมอบอำนาจให้รองเลขาธิการ กพฐ.(สพฐ.ที่ 1291/49) ไม่ใช้แล้ว
:: คำสั่งมอบอำนาจให้รองเลขาธิการ กพฐ.(สพฐ.ที่ 1275/51) ไม่ใช้แล้ว
:: คำสั่งมอบอำนาจให้รองเลขาธิการ กพฐ.(สพฐ.ที่ 2030/52) ไม่ใช้แล้ว
:: คำสั่งมอบอำนาจให้รองเลขาธิการ กพฐ.(สพร.ที่ 1536/54)
ประกาศ คำสั่งอื่น ๆ
:: ประกาศแต่งตั้งเลขาธิการ กพฐ.  *pdf ไม่ใช้แล้ว
:: ประกาศแต่งตั้ง รองเลขาธิการ กพฐ*pdf ไม่ใช้แล้ว
:: คำสั่ง สป.แต่งตั้ง รักษาการรองเลขาธิการ กพฐ.(สป.ที่ 552/48) ไม่ใช้แล้ว
:: คำสั่ง สป.แต่งตั้ง รักษาการเลขาธิการ กพฐ.(สป.ที่ 327/49) ไม่ใช้แล้ว
:: คำสั่ง ศธ.แต่งตั้ง รักษาการเลขาธิการ กพฐ.(ศธ.ที่364/49) ไม่ใช้แล้ว
:: ประกาศแต่งตั้งเลขาธิการ  *rar ไม่ใช้แล้ว
:: ประกาศแต่งตั้ง อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเพื่อทำหน้าที่ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยม 
:: ประกาศแต่งตั้ง รองเลขาธิการ กพฐ. *rar ไม่ใช้แล้ว
:: คำสั่ง ศธ.แต่งตั้ง รักษาการเลขาธิการ กพฐ.(ศธ.ที่ สพฐ.463/51) *rar ไม่ใช้แล้ว
:: ประกาศแต่งตั้งเลขาธิการ *pdf
: คำสั่ง ศธ.แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน(ศธ.ที่ สพฐ.24/53) ไม่ใช้แล้ว
:: ประกาศแต่งตั้ง รองเลขาธิการ กพฐ. *pdf
แบบฟอร์มกรมบัญชีกลาง
:: แบบรายงานความเสียหายที่ไม่ต้องส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลัง
   ตรวจสอบ ตามระเบียบฯความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
:: แบบตารางแสดงรายละเอียดการสืบหาหลักทรัพย์และการบังคับคดีของลูกหนี้
   ตามคำพิพากษา
แบบฟอร์มต่าง ๆ
:: ใบแต่งทนาย ศาลยุติธรรม
:: ใบมอบฉันทะ ศาลยุติธรรม
:: ใบมอบฉันทะ ใบมอบอำนาจ ศาลปกครอง
:: คำฟ้อง ศาลปกครอง
:: บันทึกปากคำพยานในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
:: หนังสือมอบอำนาจยึดทรัพย์ กรมบังคับคดี
:: รวมแบบฟอร์มต่างๆ ของกรมบังคับคดี

 

 

 

 

:: กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ ::
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 0 228 85692-3, 0 2288 5678 โทรสาร 0 2288 5691
email :: kormor47@yahoo.com ; kormor47@hotmail.com

 

เอกสารบางส่วนในเว็บไซท์นี้
ต้องใช้โปรแกรม  acrobat reader เปิดอ่าน  ซึ่งสามารถ
download ได้ที่นี่