:: กฎหมายหลัก
:: พระราชบัญญัติ
:: คำสั่ง คสช.
:: ระเบียบ ข้อบังคับ
:: กฎ
:: ประกาศ
:: คำสั่ง
:: หนังสือเวียน
:: ข้อบังคับ คุรุสภา
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
:: รวมคำสั่งแต่งตั้ง มอบหมาย มอบอำนาจทั้งหมดของ สพฐ.
:: คำสั่งมอบอำนาจของ สพฐ.
:: คำสั่งมอบอำนาจให้ ผอ.สพท.,สพป.,สพม..
:: คำสั่งมอบอำนาจให้ ผอ.สถานศึกษา
:: คำสั่งมอบอำนาจให้ ผอ.สคศ.
:: คำสั่งแต่งตั้ง มอบหมาย มอบอำนาจใน สพฐ.(ยกเว้นคำสั่งมอบอำนาจให้ ผอ.สคส.)
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ ::
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 0 228 85692-3, 0 2288 5678 โทรสาร 0 2288 5691
email :: kormor47@yahoo.com ; kormor47@hotmail.com

 

เอกสารบางส่วนในเว็บไซท์นี้
ต้องใช้โปรแกรม  acrobat reader เปิดอ่าน  ซึ่งสามารถ
download ได้ที่นี่