หน้า 1 2

คำสั่งมอบอำนาจให้ ผอ.สถานศึกษา หน้า 2
เลขที่คำสั่ง
สั่ง ณ วันที่
มอบอำนาจให้
เนื้อหา
325/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติจ่ายค่าเช่าและค่าใช้เครื่องถ่ายเอกสาร
327/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติราชการนอกเวลา
329/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ โทรสาร และค่าส่งไปรษณีย์ภัณฑ์
331/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้สำเนาเอกสารแทนต้นฉบับที่สูญหาย
333/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติใบรับรองการจ่ายเงินกรณีใบเสร็จสูญหายและไม่อาจขอสำเนา
334/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุญาตให้เก็บเงินไว้ใช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
335/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การขอเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาการณ์และเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมเงิน
336/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาศาล
337/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -คำนวณ จ่ายหรือเรียก เงินค่า K โอนเปลี่ยนแปลงเงินประจำงวดฯ
338/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติจ่ายเงินยืม
339/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติการขอยืมเงินนอกงบประมาณ
340/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง เช่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์
342/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การยกเลิกใบเสร็จรับเงินสูญหาย
454/2546 22 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผบ.สถานศึกษา -การออกหนังสือรับรองสำหรับข้าราชการและลูกจ้าง
832/2546 11 ก.ย.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -รับรองสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเอง
2367/2546 19 ธ.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การทำลายหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
108/2547  9 ม.ค.2547 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การมอบโอนพัสดุให้แก่หน่วยงาน สังกัด สพฐ.
575/2547  6 ก.พ.2547 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -เบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบางประเภท
581/2547  9 ก.พ.2547 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การดำเนินการตาม พ.ร.บ.รถยนต์ และพ.ร.บ.การขนส่งทางบก
687/2547 16 ก.พ.2547 ผบ.สถานศึกษา -อนุมัติการใช้สิทธิเบิกและจ่ายค่าเช่าบ้าน
1241/2547  1 เม.ย.2547 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ
-อนุมัติการติดตั้งและย้ายโทรศัพท์ประจำสถานที่ราชการ
1565/2547  13 พ.ค.2547 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ,
หน.ศูนย์การศึกษาพิเศษ,
ผอ.รร.ศึกษาพิเสษ
ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่งที่ 361/2550
 
13 พ.ค.2547 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การอนุญาตลาไปศึกษา ฝึกอบรมดูงาน ปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ
2864/2547  16 ก.ย.2547 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด
461/2548 3 พ.ค.2548 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ
-อนุญาตใช้เงินสาธารณูปโภคซื้อดวงตราไปรษณีย์
889/2548 1 ก.ย.2548 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ
-อนุมัติให้เบิกค่าเช่าที่พักในสถานที่ให้บริการเช่าที่พักอื่นที่มิใช่
 โรงแรม
1084/2548 13 ต.ค.2548 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา,
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ
-การลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ(ยกเลิกแล้วโดยคำสั่ง ที่ 1626/2551)
1360/2548 23 ธ.ค.2548 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การอนุมัติการไปราชการ(ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่งที่ 1216/2549)
44/2549 3 ม.ค.2549 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -มอบอำนาจเกี่ยวกับพนักงานราชการหลายประการ เช่น การดำเนินการทางวินัย..ฯ(ยกเลิกแล้วโดยคำสั่ง ที่ 1626/2551)
161/2549 16 ก.พ.2549 รอง กพฐ., ที่ปรึกษาฯ,
ผู้ว่าราชการ จว.,
ผอ.สถานศึกษา,
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ,
ผอ.สคศ.
อนุมัติจ่ายเงิน จ่ายเงินยืม กอ่หนี้ผูกพัน สั่งซื้อสั่งจ้าง ด้วยเงินรายได้
ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล
746/2549 3 ก.ค.2549 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ
-การบอกเลิกสัญญาจ้าง การอนุญาตการลา อนุมัติการลาออก สำหรับพนักงานราชการ(ยกเลิกแล้วโดยคำสั่ง ที่ 1626/2551)
1216/2549 20 พ.ย.2549 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การอนุมัติการเดินทางไปราชการ
109/2550 2 ก.พ.2550 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การบรรจุแต่งตั้ง บังคับบัญชา ดำเนินการทางวินัยฯ ลูกจ้างประจำ
361/2550 12 เม.ย.2550 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การกำหนดบ้านพักและการจัดให้ข้าราชการเข้าพักอาศัย
404/2550 24 เม.ย.2550 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา,
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ
-การอนุญาตการลา การอนุมัติและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างของลูกจ้างฯ
1482/2550 16 มี.ค.2550 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1625/2551 22 ธ.ค.2551 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
1626/2551 22 ธ.ค.2551 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา
ผอ.สำนักบริหารงาน..ฯ
-การปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ

 

:: กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ ::
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 0 228 85692-3, 0 2288 5678 โทรสาร 0 2288 5691
email :: kormor47@yahoo.com ; kormor47@hotmail.com