หน้า 1  2

คำสั่งมอบอำนาจให้ ผอ.สถานศึกษา หน้า 1
เลขที่คำสั่ง
สั่ง ณ วันที่
มอบอำนาจให้
เนื้อหา
6/2546 7 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่งที่ 1360/2548
8/2546 7 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่งที่ 109/2550
9/2546 7 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่งที่ 109/2550
10/2546 7 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การใช้รถส่วนกลาง
22/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ
25/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -รับรองสิทธิ อนุมัติจ่ายเงิน เกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน
29/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การสั่งจ้างเลิกจ้าง อนุญาตลา ของลูกจ้างชั่วคราว
30/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สถานศึกษา -รับรองสิทธิ อนุมัติจ่ายเงิน เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
35/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผบ.สถานศึกษา -การอนุมัติไปราชการของบุคลากรของศูนย์และ รร. การศึกษาพิเศษ
53/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การสั่งจ้างเลิกจ้าง อนุญาตลาของลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินนอกงบฯ
54/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สถานศึกษา -ออกใบสุทธิหรือใบแทน เมื่อพ้นสิบปี
60/2546 10 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติการจ่ายเงิน
143/2546 30 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -จัดหาพัสดุที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อและ นำเข้าจากต่างประเทศ
145/2546 30 ก.ค.2546 ผอ.สคส.,ผอ.สพท.,ผอ.สถาน -ลงนามในใบแจ้งการเบิกเงินและใบแจ้งโอนกลับเงินงบประมาณ
148/2546 30 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -จัดหาพัสดุตามหลักเกณฑ์การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ
149/2546 30 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การอนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร
150/2546 30 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
151/2546 30 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
152/2546 30 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
153/2546 30 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การจัดฝึกอบรม
155/2546 30 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา..ฯ -ลงนามในแบบคำขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ..ฯ
297/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติจ่ายเงินค่ารับรองอาหารว่างเครื่องดื่มในการประชุม
299/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกอินเตอร์เน็ต
301/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติจ่ายเงินรางวัลกรรมการสอบแข่งขันสอบคัดเลือกข้าราชการ
303/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติจ่ายค่าดอกไม้ พวงมาลัย พานประดับ
305/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ
307/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ
309/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดรายการผลิตและถ่ายทอดสด
311/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของราชการ
313/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการและสถานที่
315/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติจ่ายค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและประดับไฟฟ้าบริเวณอาคาร
317/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องแบบและเครื่องนอน
319/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์เคลื่อนที่****
321/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติจ่ายก่อหนี้ผูกพัน กรณีที่ไม่มีกฎหมายอนุญาตให้จ่ายในเรื่องนั้น
323/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างทำเครื่องหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือราชการ

 

:: กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ ::
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 0 228 85692-3, 0 2288 5678 โทรสาร 0 2288 5691
email :: kormor47@yahoo.com ; kormor47@hotmail.com