หน้า 1 2  3

คำสั่งมอบอำนาจให้ ผอ.สพท.,สพป.,สพม. หน้า 1
เลขที่คำสั่ง
สั่ง ณ วันที่
มอบอำนาจให้
เนื้อหา
7 ก.ค.2546
ผอ.สพท. -ไม่ใช้บังคับแล้ว
6/2546 7 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่งที่ 1360/2548
7/2546 7 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่งที่ 1259/2555
8/2546 7 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่งที่ 109/2550
9/2546 7 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่งที่ 109/2550
10/2546 7 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การใช้รถส่วนกลาง
13/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -รับโอนบรรดากิจการทรัพยสินหนี้สินฯ
14/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -ไม่ใช้บังคับแล้ว
15/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่งที่ 327/2546
16/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -ยกเลิกแล้วโดยคำสั่งที่ 1602/2547
17/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -การออกบัตรประจำตัวข้าราชการและข้าราชการบำเหน็จบำนาญ
18/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -การออกบัตรลูกจ้างประจำ
19/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -มีอำนาจหน้าที่แทนศึกษาธิการจังหวัด
20/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -การเบิกเงินจากคลังจังหวัด
21/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -อนุมัติหลักสูตรการฝึกอบรมที่ใช้เงินงบประมาณ
22/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ
23/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่งที่ 150/2546
24/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่งที่ 151/2546
25/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -รับรองสิทธิ อนุมัติจ่ายเงิน เกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน
26/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่งที่ 1432/2546
27/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -การดำเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการของข้าราชการ
28/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -ไม่ใช้บังคับแล้ว
29/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การสั่งจ้างเลิกจ้าง อนุญาตลา ของลูกจ้างชั่วคราว
35/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผบ.สถานศึกษา -การอนุมัติไปราชการของบุคลากรของศูนย์และ รร. การศึกษาพิเศษ
36/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -การอนุญาตการลาของผู้บริหาร การศึกษาพิเศษ
51/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่งที่ 1625/2551
52/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -สั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างไปปฏิบัติหน้าที่ต่าง สพท.
53/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การสั่งจ้างเลิกจ้าง อนุญาตลาของลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินนอกงบฯ
60/2546 10 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติการจ่ายเงิน
63/2546 10 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -การปฏิบัติเกี่ยวกับที่ราชพัสดุเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ
75/2546 21 ก.ค.2546 ผอ.สพท.เขต 1 -เบิกเงินจากคลังจังหวัดของศูนย์และ รร.สำหรับคนพิการ
90/2546 24 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -การอนุญาตให้ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างลาออก
143/2546 30 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -จัดหาพัสดุที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อและ นำเข้าจากต่างประเทศ
145/2546 30 ก.ค.2546 ผอ.สคส.,ผอ.สพท.,ผอ.สถาน -ลงนามในใบแจ้งการเบิกเงินและใบแจ้งโอนกลับเงินงบประมาณ
148/2546 30 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -จัดหาพัสดุตามหลักเกณฑ์การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ
149/2546 30 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การอนุมัติจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการช่วยเหลือบุตร
150/2546 30 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
151/2546 30 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
152/2546 30 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การอนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
153/2546 30 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การจัดฝึกอบรม

:: กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ ::
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 0 228 85692-3, 0 2288 5678 โทรสาร 0 2288 5691
email :: kormor47@yahoo.com ; kormor47@hotmail.com