หน้า 1 2  3  4  5

รวมคำสั่งแต่งตั้ง มอบหมาย มอบอำนาจทั้งหมดของ สพฐ. หน้า 1
เลขที่คำสั่ง
สั่ง ณ วันที่
ผู้ได้รับการแต่งตั้ง มอบหมาย หรือมอบอำนาจ
เนื้อหา
1/2546 7 ก.ค.2546 แต่งตั้ง คญ.,อจญ.,ผอ.รร. -ไม่ใช้บังคับแล้ว
7 ก.ค.2546
ผอ.สพท. -ไม่ใช้บังคับแล้ว
3/2546 7 ก.ค.2546 ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง -ไม่ใช้บังคับแล้ว
4/2546 7 ก.ค.2546 แต่งตั้ง ข้าราชการและลูกจ้าง -ให้ปฏิบัติหน้าที่ใน สพท.
5/2546 7 ก.ค.2546 แต่งตั้ง ข้าราชการและลูกจ้าง -ให้ปฏิบัติหน้าที่ใน สพท.
6/2546 7 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่งที่ 1360/2548
7/2546 7 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่งที่ 1259/2555
8/2546 7 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่งที่ 109/2550
9/2546 7 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่งที่ 109/2550
10/2546 7 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การใช้รถส่วนกลาง
11/2546 8 ก.ค.2546 มอบหมาย ข้าราชการ -ให้ปฏิบัติหน้าที่
12/2546 8 ก.ค.2546 มอบหมาย ข้าราชการ -ให้ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนัก  หน.หน่วย  หน.กลุ่ม
13/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -รับโอนบรรดากิจการทรัพยสินหนี้สินฯ
14/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -ไม่ใช้บังคับแล้ว
15/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่งที่ 327/2546
16/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -ยกเลิกแล้วโดยคำสั่งที่ 1602/2547
17/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -การออกบัตรประจำตัวข้าราชการและข้าราชการบำเหน็จบำนาญ
18/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -การออกบัตรลูกจ้างประจำ
19/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -มีอำนาจหน้าที่แทนศึกษาธิการจังหวัด
20/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -การเบิกเงินจากคลังจังหวัด
21/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -อนุมัติหลักสูตรการฝึกอบรมที่ใช้เงินงบประมาณ
22/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ
23/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่งที่ 150/2546
24/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่งที่ 151/2546
25/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -รับรองสิทธิ อนุมัติจ่ายเงิน เกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน
26/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่งที่ 1432/2546
27/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -การดำเนินการเกี่ยวกับการออกจากราชการของข้าราชการ
28/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -ไม่ใช้บังคับแล้ว
29/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การสั่งจ้างเลิกจ้าง อนุญาตลา ของลูกจ้างชั่วคราว
30/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สถานศึกษา -รับรองสิทธิ อนุมัติจ่ายเงิน เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
31/2546 8 ก.ค.2546 ผบ.สถานศึกษา -เลื่อนขั้นลูกจ้างประจำในศูนย์และ รร.การศึกษาพิเศษ
32/2546 8 ก.ค.2546 ผบ.สถานศึกษา -รับรองสิทธิ อนุมัติจ่ายเงิน เกี่ยวกับค่าเช่าบ้านของการศึกษาพิเศษ
33/2546 8 ก.ค.2546 ผบ.สถานศึกษา -การสั่งจ้างเลิกจ้าง อนุญาตลา ของลูกจ้างชั่วคราวของการศึกษาพิเศษ
34/2546 8 ก.ค.2546 ผบ.สถานศึกษา -การบังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด
35/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท.,ผบ.สถานศึกษา -การอนุมัติไปราชการของบุคลากรของศูนย์และ รร. การศึกษาพิเศษ
36/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สพท. -การอนุญาตการลาของผู้บริหาร การศึกษาพิเศษ
37/2546 8 ก.ค.2546 ผบ.สถานศึกษาของศูนย์
และ ร.ร.การศึกษาพิเศษ
-การบรรจุแต่งตั้ง การดำเนินการทางวินัย..ฯ ของลูกจ้าง
38/2546 8 ก.ค.2546 ผบ.สถานศึกษาของศูนย์
และ ร.ร.การศึกษาพิเศษ 
-การใช้รถส่วนกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบ
39/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สำนักบริหารงาน..ฯ -การดำเนินการทางวินัย
40/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สำนักบริหารงาน..ฯ -การออกจากราชการ
41/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สำนักบริหารงาน..ฯ -การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
42/2546 8 ก.ค.2546 ผบ.สถานศึกษา -อนุมัติหลักสูตรการฝึกอบรมของศูนย์ และ รร.การศึกษาพิเศษ
43/2546 8 ก.ค.2546 ผบ.สถานศึกษา -การพานักเรียนของศูนย์และ รร.การศึกษาพิเศษไปนอกสถานศึกษา
44/2546 8 ก.ค.2546 ผบ.สถานศึกษา -การจ้างเลิกจ้าง อนุญาตลาลูกจ้างชั่วคราวของศูนย์การศึกษาพิเศษฯ
45/2546 8 ก.ค.2546 ผบ.สถานศึกษา -ออกใบสุทธิหรือใบแทน เมื่อพ้นสิบปี ของศูนย์การศึกษาพิเศษฯ
46/2546 8 ก.ค.2546 ผบ.สถานศึกษา -การดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ของศูนย์การศึกษาพิเศษฯ
47/2546 8 ก.ค.2546 ผบ.สถานศึกษา -อนุญาต ทำสัญญา ลงนามสัญญาไปศึกษา ของศูนย์การศึกษาพิเศษฯ
48/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สำนักบริหารงาน..ฯ -ออกบัตรประจำตัวข้าราชการและข้าราชการบำนาญ
49/2546 8 ก.ค.2546 ผอ.สำนักบริหารงาน..ฯ  -ออกบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ 
50/2546 8 ก.ค.2546 ผบ.สถานศึกษา -เงินสวัสดิการการศึกษาบุตร ของศูนย์การศึกษาพิเศษฯ

:: กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ ::
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 0 228 85692-3, 0 2288 5678 โทรสาร 0 2288 5691
email :: kormor47@yahoo.com ; kormor47@hotmail.com