หน้า 1 2  3  4  5

คำสั่งมอบอำนาจของ สพฐ. หน้า 3
เลขที่คำสั่ง
สั่ง ณ วันที่
มอบอำนาจให้
เนื้อหา
325/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติจ่ายค่าเช่าและค่าใช้เครื่องถ่ายเอกสาร
327/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติราชการนอกเวลา
329/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ โทรสาร และค่าส่งไปรษณีย์ภัณฑ์
331/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้สำเนาเอกสารแทนต้นฉบับที่สูญหาย
333/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติใบรับรองการจ่ายเงินกรณีใบเสร็จสูญหายและไม่อาจขอสำเนา
334/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุญาตให้เก็บเงินไว้ใช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
335/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การขอเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาการณ์และเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมเงิน
336/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษาศาล
337/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -คำนวณ จ่ายหรือเรียกเงินค่า K โอนเปลี่ยนแปลงเงินประจำงวดฯ
338/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติจ่ายเงินยืม
339/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติการขอยืมเงินนอกงบประมาณ
340/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง เช่าใช้บริการวิทยุโทรศัพท์
341/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -ยกเลิกใบเสร็จรับเงินสูญหาย
342/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การยกเลิกใบเสร็จรับเงินสูญหาย
343/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -การรับทราบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
344/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท. -อนุมัติจัดสรรเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อการมีรายได้
345/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -แจ้งผลการหารือ หรือข้อตกลง เกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ
346/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สพท. -อนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการในการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ
355/2546 19 ส.ค.2546 ผอ.สพท. -พิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน สพท. ระดับ 8 ลงมา
356/2546 19 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สำนักบริหาร.ฯ -พิจารณาสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูระดับ 8 ลงมา
454/2546 22 ส.ค.2546 ผอ.สพท.,ผบ.สถานศึกษา -การออกหนังสือรับรองสำหรับข้าราชการและลูกจ้าง
504/2546 28 ส.ค.2546 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจฯ -รับรอง ออกหนังสือรับรองสิทธิ อนุมัติจ่ายค่ารักษาพยาบาล ของตนเอง
505/2546 28 ส.ค.2546 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจฯ -รับรอง ออกหนังสือรับรองสิทธิ อนุมัติจ่ายค่าการศึกษาบุตร ของตนเอง
506/2546 28 ส.ค.2546 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจฯ -รับรองสิทธิ อนุมัติจ่ายค่าเช่าบ้าน ของตนเอง
832/2546 11 ก.ย.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -รับรองสิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาลของตนเอง
857/2546 17 ก.ย.2546 ผอ.สอ. -อนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลางของส่วนราชการ
1112/2546 6 ต.ค.2546 รอง สพฐ. -ไม่ใช้บังคับแล้ว 
1135/2546 8 ต.ค.2546 รอง สพฐ. -ไม่ใช้บังคับแล้ว
1205/2546 13 ต.ค.2546 ผอ.สพร. -ไม่ใช้บังคับแล้ว
1321/2546 30 ต.ค.2546 ผู้ว่าราชการจังหวัด -ปรับเปลี่ยนงบประมาณใน สพท. ศูนย์การศึกษาพิเศษ สถานศึกษา
1331/2546 30 ต.ค.2546 รอง กพฐ.,ที่ปรึกษา -ไม่ใช้บังคับแล้ว
1392/2546 5 พ.ย.2546 ผอ.สอ. -อนุญาตการใช้รถยนต์ แบบก่อสร้างอาคารเรียนฯ
1432/2546 6 พ.ย.2546 ผอ.สพท. -ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่งที่ 580/2547
1540/2546 13 พ.ย.2546 ผอ.สพท.เขต 1 -อนุมัติแต่งตั้ง เลื่อนและแต่งตั้ง ตามประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ
1805/2546 25 พ.ย.2546 ผอ.สพท. -การแต่งตั้งข้าราชการครู
2367/2546 19 ธ.ค.2546 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การทำลายหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
108/2547 9 ม.ค.2547 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การมอบโอนพัสดุให้แก่หน่วยงาน สังกัด สพฐ.
188/2547 15 ม.ค.2547 ผอ.สพท. -บรรจุแต่งตั้ง ย้ายโอน เลื่อนขั้น ลาออก กลับเข้ารับราชการ ครู
291/2547 21 ม.ค.2547 ผอ.สพท. -การแต่งตั้งผู้รักษาการแทน ผอ.สพท.
326/2547 22 ม.ค.2547 ผวจ. -การบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน
362/2547 26 ม.ค.2547 ผอ.สพท.,ผอ.สำนักงาน..ฯ -การออกจากราชการตามมาตรการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
383/2547 28 ม.ค.2547 ผอ.สพท. -การขออยู่ในราชอาณาจักร ขอหรือต่อใบอนุญาตให้ครูชาวต่างประเทศ
572/2547 5 ก.พ.2547 ผอ.สพท. -บรรจุแต่งตั้ง ย้ายโอน เลื่อนขั้น ลาออก กลับเข้ารับราชการ เพิ่มเติม
575/2547 6 ก.พ.2547 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -เบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบางประเภท
576/2547 6 ก.พ.2547 ผอ.สคส. -เบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบางประเภท
580/2547 11 ก.พ.2547 ผอ.สพท. -การดำเนินการทางวินัย การสั่งพัก ให้ออกจากราชการไว้ก่อน  **
581/2547 9 ก.พ.2547 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การดำเนินการตาม พ.ร.บ.รถยนต์ และพ.ร.บ.การขนส่งทางบก
680/2547 16 ก.พ.2547 ผอ.สำนักบริหารงาน..ฯ -เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ตั้งแต่ระดับ 8 ลงมา
687/2547 16 ก.พ.2547 ผบ.สถานศึกษา -อนุมัติการใช้สิทธิเบิกและจ่ายค่าเช่าบ้าน
690/2547 16 ก.พ.2547 ผวจ. -เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการการจัดสรรงบประมาณ
707/2547 18 ก.พ.2547 ผอ.สพท. -พักราชการ ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ลูกจ้างประจำ
887/2547 25 ก.พ.2547 ผอ.สพท. -ความรับผิดทางละเมิด
948/2547 9 มี.ค.2547 หน.กลุ่มเงินนอกงบฯ -อนุมัติจ่ายเงินยืมสมาชิกสวัสดิการ สศ.และเงินยืมลูกจ้างประจำ
1018/2547 17 มี.ค.2547 ผอ.สพท. -การสั่งซื้อแบบพิมพ์ประกาศนียบัตร
1083/2547 18 มี.ค.2547 ผอ.สพท. -อนุมัติจ่ายเงินเดือนให้ผู้ที่ลาเกิน 60 วัน แต่ไม่เกิน 120 วัน
1241/2547 1 เม.ย.2547 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ
-อนุมัติการติดตั้งและย้ายโทรศัพท์ประจำสถานที่ราชการ
1281/2547 7 เม.ย.2547 ผอ.สพท. -ทำสัญญาศึกษา ฝึกอบรม ฯ ณ ต่างประเทศ
1293/2547 7 เม.ย.2547 ผอ.สพท. -อนุญาต รับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกรับทุน
1565/2547 13 พ.ค.2547 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ,
หน.ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ,
ผอ.รร.ศึกษาพิเสษ
-ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่งที่ 361/2550

:: กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ ::
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 0 228 85692-3, 0 2288 5678 โทรสาร 0 2288 5691
email :: kormor47@yahoo.com ; kormor47@hotmail.com