หน้า 1 2  3  4  5
คำสั่งมอบอำนาจของ สพฐ. หน้า 5
เลขที่คำสั่ง
สั่ง ณ วันที่
มอบอำนาจให้
เนื้อหา
1625/2551 22 ธ.ค.2551 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
1626/2551 22 ธ.ค.2551 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา
ผอ.สำนักบริหารงาน..ฯ
-การปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ
1643/2551 24 ธ.ค.2551 ผอ.สพร. -การปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ
1644/2551 24 ธ.ค.2551 ผอ.สำนัก, หน.ตสน.,หน.กลุ่ม,
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนัก
-การปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ
91/2552 16 ม.ค.2552 ผอ.สำนักบริหารงานฯ
และผอ.สถานศึกษาในสังกัด
-การอนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน
102/2552 20 ม.ค.2552 ผอ.สพท. -การแต่งตั้งคณะกรรมการ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำ
 ละเมิดต่อบุคคลภายนอก
586/2552 9 เม.ย.2552 ผอ.สพท. -มอบหมายการสั่งการให้ข้าราชการครูและบุคลากรฯไปช่วยราชการ
1137/2552 14 ก.ค.2552 ประธานฯศูนย์ประสานงาน
การจัดการมัธยมศึกษา
-การบังคับบัญชา อนุญาตการลา อนุมัติเบิกจ่ายเงินเดือนผู้ลาป่วย
 อนมัติการเดินทางไปราชการ
1145/2552 15 ก.ค.2552 ประธานฯศูนย์ประสานงาน
การจัดการมัธยมศึกษา
-จัดซื้อจัอจ้าง อนุมัติจ่ายเงินงบประมาณเพื่อใช้บริหารจัดการ
1535/2554 11 พ.ย.2554 รองเลข กพฐ. -มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน
1593/2554 25 พ.ย.2554 ผอ.สพป.,ผอ.สพม.,
ผอ.สำนักบริหารงาน..ฯ
-มอบหมายอำนาจตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ
1259/2555 31 ก.ค.2555 ผอ.สพท.,
ผอ.สำนักบริหารงาน..ฯ
-มอบอำนาจพิจารณาอนุญาตการลาของข้าราชการ
1068/2556 28 มิ.ย.2556 รองเลขา กพฐ. -มอบอำนาจการบริหารราชการ
1069/2556 28 มิ.ย.2556 รองเลขา กพฐ. -ทำสัญญาผ่อนชำระหนี้ รับสภาพหนี้ ดำเนินคดี บังคับคดี วางทรัพย์ฯ
1760/2556 29 พ.ย.2556

ผอ.สพท. ผอ.สถานศึกษา ผอ.สำนักบริหารงาน.ฯ

--มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
1761/2556 29 พ.ย.2556 ผอ.สำนักบริหารงาน.ฯ ผอ.สถานศึกษา ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ -มอบอำนาจการอนุญาตให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำไปสมัครสอบ
1762/2556 29 พ.ย.2556 ผอ.สพท. ผอ.สถานศึกษา ผอ.สำนักบริหารงาน.ฯ -มอบอำนาจการใช้รถส่วนกลาง
1763/2556 29 พ.ย.2556 ผอ.สพท. ผอ.สถานศึกษา ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ -มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
1764/2556 29 พ.ย.2556 ผอ.สพท. ผอ.สถานศึกษา ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ -มอบอำนาจการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
1765/2556 29 พ.ย.2556 ผอ.สพท. ผอ.สถานศึกษาพิเศษ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ -มอบอำนาจในการขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรไทย และขอหรือต่อใบอนุญาตทำงานให้ครูต่างประเทศ
1874/2558 25 ธ.ค.2558 ผอ.สพท. ผอ.สถานศึกษา -มอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ
511/2559 28 ก.ย.2559 ผอ.สพท. ผอ.สถานศึกษา ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ -มอบอำนาจเกี่ยวกับพนักงานราชการ
1365/2560 28 ก.ย.2559 ผอ.สพท. ผอ.สถานศึกษา -มอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ

:: กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ ::
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 0 228 85692-3, 0 2288 5678 โทรสาร 0 2288 5691
email :: kormor47@yahoo.com ; kormor47@hotmail.com