คำสั่งแต่งตั้ง มอบหมาย มอบอำนาจ ใน สพฐ.
เลขที่คำสั่ง
สั่ง ณ วันที่
แต่งตั้ง มอบหมาย มอบอำนาจ
เนื้อหา
1/2546 7 ก.ค.2546 แต่งตั้ง คญ.,อจญ.,ผอ.รร. -ไม่ใช้บังคับแล้ว
3/2546 7 ก.ค.2546 ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง -ไม่ใช้บังคับแล้ว
4/2546 7 ก.ค.2546 แต่งตั้ง ข้าราชการและลูกจ้าง -ให้ปฏิบัติหน้าที่ใน สพท.
5/2546 7 ก.ค.2546 แต่งตั้ง ข้าราชการและลูกจ้าง -ให้ปฏิบัติหน้าที่ใน สพท.
11/2546 8 ก.ค.2546 มอบหมาย ข้าราชการ -ให้ปฏิบัติหน้าที่
12/2546 8 ก.ค.2546 มอบหมาย ข้าราชการ -ให้ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนัก  หน.หน่วย  หน.กลุ่ม
55/2546 10 ก.ค.2546 แต่งตั้ง ข้าราชการ -เป็นที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ.
56/2546 12 ก.ค.2546 แต่งตั้ง ข้าราชการ -ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.
65/2546 11 ก.ค.2546 มอบหมาย ข้าราชการ -ให้ปฏิบัติหน้าที่
66/2546 16 ก.ค.2546 มอบหมาย ข้าราชการ -ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการของเขตพื้นที่การศึกษาฯ
74/2546 21 ก.ค.2546 ผบ.สถานศึกษา -อนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลา ของศูนย์การศึกษาพิเศษฯ
75/2546 21 ก.ค.2546 ผอ.สพท.เขต 1 -เบิกเงินจากคลังจังหวัดของศูนย์และ รร.สำหรับคนพิการ
89/2546 24 ก.ค.2546 มอบอำนาจ ผอ.สน.,หน.ตสน. -อนุมัติการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร อนุญาตการลา
93/2546 24 ก.ค.2546 มอบหมาย ข้าราชการลูกจ้าง -ให้ปฏิบัติหน้าที่ใน สพท.
94/2546 24 ก.ค.2546 มอบหมาย ข้าราชการ -ให้ปฏิบัติหน้าที่ หน.ตสน.
95/2546 24 ก.ค.2546 มอบหมาย ข้าราชการ -ให้ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สำนัก
139/2546 30 ก.ค.2546 มอบอำนาจ ผอ.สน.ทดสอบฯ -ให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบวุฒิ หนังสือสำคัญ ฯ
269/2546 13 ส.ค.2546 แต่งตั้งข้าราชการ -ให้เป็นคณะกรรมการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด สพฐ.
281/2546 15 ส.ค.2546 มอบอำนาจ ผอ.สพร. -ให้ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับงานบุคลากรและงานอื่นๆ
326/2546 15 ส.ค.2546 มอบอำนาจ ผอ.สน.,หน.ตสน. -อนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ
328/2546 15 ส.ค.2546 มอบอำนาจ ผอ.สน.,หน.ตสน. -อนุมัติการเบิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ภัณฑ์
330/2546 15 ส.ค.2546 มอบอำนาจ ผอ.สน.,หน.ตสน. -ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้สำเนาเอกสารแทนต้นฉบับที่สูญหาย
362/2546 19 ส.ค.2546 มอบหมาย ข้าราชการ -ให้ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สถานศึกษา
857/2546 17 ก.ย.2546 มอบอำนาจ ผอ.สอ. -อนุญาตการใช้รถยนต์ส่วนกลางของส่วนราชการ
1135/2546 8 ต.ค.2546 มอบอำนาจ รอง สพฐ. -ไม่ใช้บังคับแล้ว
1205/2546 13 ต.ค.2546 มอบอำนาจ ผอ.สพร. -ไม่ใช้บังคับแล้ว
1331/2546 30 ต.ค.2546 มอบอำนาจ
รอง กพฐ.,ที่ปรึกษา
-ไม่ใช้บังคับแล้ว
1392/2546 5 พ.ย.2546 มอบอำนาจ ผอ.สน.อำนวยการ -อนุญาตการใช้รถยนต์ ให้หน่วยราขการอื่นใช้แบบก่อสร้าง
948/2547 9 มี.ค.2547 หน.กลุ่มเงินนอกงบฯ -อนุมัติจ่ายเงินยืมสมาชิกสวัสดิการ สศ.และเงินยืมลูกจ้างประจำ
1054/2548 4 ต.ค.2548 มอบอำนาจ รอง กพฐ. -ไม่ใช้บังคับแล้ว
1064/2548 6 ต.ค.2548 มอบอำนาจ รอง กพฐ. -ไม่ใช้บังคับแล้ว
1140/2548 25 ต.ค.2548 แต่งตั้ง ข้าราชการ -รักษาราชการแทน ผอ.สพร.
161/2549 16 ก.พ.2549 รอง กพฐ., ที่ปรึกษาฯ,
ผู้ว่าราชการ จว.,
ผอ.สถานศึกษา,
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ,
ผอ.สคศ.
-อนุมัติจ่ายเงิน จ่ายเงินยืม กอ่หนี้ผูกพัน สั่งซื้อสั่งจ้าง ด้วยเงินรายได้
ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล
1209/2549 16 พ.ย.2549 ผอ.สพท.,ผอ.สำนัก...ฯ -การกำหนดวันเปิดและปิดสถานศึกษาให้แตกต่างไปจากที่กำหนด
ในระเบียบ
377/2551 4 เม.ย.2551 ผอ.สำนัก,หน.ตสน.,
หน.กลุ่มพัฒนาระบบฯ,
ผู้ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.สำนัก
บางสำนัก
-อนุญาตใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการส่วนกลางและภูมิภาค
1307/2551 14 ต.ค.2551 รอง เลขา กพฐ.,
ที่ปรึกษา
-มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน
1643/2551 22 ธ.ค.2551 ผอ.สพร. -การปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ
1644/2551 24 ธ.ค.2551 ผอ.สำนัก, หน.ตสน.,หน.กลุ่ม,
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สำนัก
-การปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ
91/2552 16 ม.ค.2552 ผอ.สำนักบริหารงานฯ
และผอ.สถานศึกษาในสังกัด
-การอนุญาตไปสมัครสอบคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน
2101/2552 25 ธ.ค.2552 รองเลขาฯ,ที่ปรึกษาฯ,ผอ.สคส.,
ผอ.กลุ่มบริหารเงินนอกงบฯ
-อนุมัติจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคน
 พิการ
1535/2554 11 พ.ย.2554 รองเลข กพฐ. -มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน
1608/2556 28 มิ.ย.2556 รองเลข กพฐ. -มอบอำนาจการบริหารราชการ
1609/2556 28 มิ.ย.2556 รองเลข กพฐ. -ไม่ใช้บังคับแล้ว ดูคำสั่งที่ 1118/2557
1118/2557 6 ส.ค.2557 รอง สพฐ. -ทำสัญญาผ่อนชำระหนี้ รับสภาพหนี้ ดำเนินคดี บังคับคดี วางทรัพย์ฯ
       

 

:: กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ ::
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 0 228 85692-3, 0 2288 5678 โทรสาร 0 2288 5691
email :: kormor47@yahoo.com ; kormor47@hotmail.com