คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่
เลขที่คำสั่ง
สั่ง ณ วันที่
มอบอำนาจให้
เนื้อหา
57/2546 10 ก.ค.2546 รอง สพฐ.,ผอ.สคส.,จนท. -อนุมัติจ่ายเงินภายใน สพฐ.
58/2546 10 ก.ค.2546 ผอ.สคส.,จนท. -ดำเนินการเกี่ยวกับเงินค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร
59/2546 10 ก.ค.2546 ผอ.สคส.,จนท. -รับรองการใช้สิทธิและอนุมัติการจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
62/2546 10 ก.ค.2546 รอง สพฐ.,ผอ.สคส.,ผอ.ตสน.,ฯ -เกี่ยวกับการพัสดุ
145/2546 30 ก.ค.2546 ผอ.สคส.,ผอ.สพท.,ผอ.สถาน -ลงนามในใบแจ้งการเบิกเงินและใบแจ้งโอนกลับเงินงบประมาณ
146/2546 30 ก.ค.2546 ผอ.สคส. -ลงนามในรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายฯ
147/2546 30 ก.ค.2546 ผอ.สคส. -การจัดหาพัสดุจากต่างประเทศ
154/2546 30 ก.ค.2546 ผอ.สคส. -ลงนามในแบบขอรับเงินบำเหน็จบำาญ เงินทำขวัญ
296/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -อนุมัติจ่ายเงินค่ารับรองประเภทค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
298/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -อนุมัติเบิกจ่ายค่าสมาชิกอินเตอร์เน็ต
300/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -อนุมัติเบิกจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
302/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -อนุมัติเบิกจ่ายค่าดอกไม้เพื่อมอบให้แก่บุคคลต่างๆ ค่าพวงมาลาฯ
304/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -อนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่างๆ
306/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -อนุมัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประเภทต่างๆ
308/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -อนุมัติเบิกจ่ายในการจัดรายการ ผลิตรายการ และถ่ายทอดสด
310/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -อนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ
312/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -อนุมัติเบิกจ่ายค่าบริการและสถานที่
314/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -อนุมัติเบิกจ่ายค่าตกแต่งและประดับไฟฟ้าบริเวณอาคารที่ทำการ
316/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -อนุมัติเบิกจ่ายค่าเครื่องแบบและเครื่องนอน
318/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -อนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้บริการวิทยุโทรทัศน์เคลื่อนที่
320/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -อนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการดำเนินงานของส่วนราชการ
322/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -อนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างทำเครื่องหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือราชการ
324/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -อนุมัติเบิกจ่ายค่าเช่าและค่าใช้เครื่องถ่ายเอกสาร
341/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -ยกเลิกใบเสร็จรับเงินสูญหาย
343/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -รับทราบรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
345/2546 15 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -แจ้งผลการหารือ หรือข้อตกลง เกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ
346/2546 27 ส.ค.2546 ผอ.สคส. -อนุมัติเบิกจ่ายเงินสวัสดิการในการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ
576/2547 6 ก.พ.2547 ผอ.สคส. -อนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการบางประเภท
948/2547 9 มี.ค.2547 หน.เงินนอกงบประมาณฯ -อนุมัติจ่ายเงินยืม
453/2548 4 พ.ค.2548 ผอ.สคส. -หักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็น จนท.ของรัฐ
460/2548 4 พ.ค.2548 ผอ.สคส. -อนุญาตใช้เงินสาธารณูปโภคซื้อดวงตราไปรษณีย์
161/2549 16 ก.พ.2549 รอง กพฐ., ที่ปรึกษาฯ,
ผู้ว่าราชการ จว.,
ผอ.สถานศึกษา,
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ,
ผอ.สคศ.
อนุมัติจ่ายเงิน จ่ายเงินยืม กอ่หนี้ผูกพัน สั่งซื้อสั่งจ้าง ด้วยเงินรายได้
ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล
136/2550 12 ก.พ.2550 ผอ.สคศ.,จนท. -อนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน
2101/2552 25 ธ.ค.2552 รองเลขาฯ,ที่ปรึกษาฯ,ผอ.สคส.,
ผอ.กลุ่มบริหารเงินนอกงบฯ
-อนุมัติจ่ายเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคน
 พิการ
966/2557 17 ก.ค.2557 ผอ.สคส. -ลงนามในรายงานและหนังสือเกี่ยวกับการเงิน
       

 

:: กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ ::
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 0 228 85692-3, 0 2288 5678 โทรสาร 0 2288 5691
email :: kormor47@yahoo.com ; kormor47@hotmail.com