หน้า 1 2  3  4  5
คำสั่งมอบอำนาจของ สพฐ. หน้า 4
เลขที่คำสั่ง
สั่ง ณ วันที่
มอบอำนาจให้
เนื้อหา
707/2547 18 ก.พ.2547 ผอ.สพท. -พักราชการ ให้ออกจากราชการไว้ก่อน ลูกจ้างประจำ
887/2547 25 ก.พ.2547 ผอ.สพท. -ความรับผิดทางละเมิด
948/2547 9 มี.ค.2547 หน.กลุ่มเงินนอกงบฯ -อนุมัติจ่ายเงินยืมสมาชิกสวัสดิการ สศ.และเงินยืมลูกจ้างประจำ
1018/2547 17 มี.ค.2547 ผอ.สพท. -การสั่งซื้อแบบพิมพ์ประกาศนียบัตร
1083/2547 18 มี.ค.2547 ผอ.สพท. -อนุมัติจ่ายเงินเดือนให้ผู้ที่ลาเกิน 60 วัน แต่ไม่เกิน 120 วัน
1241/2547 1 เม.ย.2547 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ
-อนุมัติการติดตั้งและย้ายโทรศัพท์ประจำสถานที่ราชการ
1281/2547 7 เม.ย.2547 ผอ.สพท. -ทำสัญญาศึกษา ฝึกอบรม ฯ ณ ต่างประเทศ
1293/2547 7 เม.ย.2547 ผอ.สพท. -อนุญาต รับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกรับทุน
1565/2547 13 พ.ค.2547 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ,
หน.ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ,
ผอ.รร.ศึกษาพิเสษ
-ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่งที่ 361/2550
13 พ.ค.2547 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การอนุญาตลาไปศึกษา ฝึกอบรมดูงาน ปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ
1613/2547 18 พ.ค.2547 ผอ.สน.วิชาการฯ -การอนุญาตใช้โทรศัพท์ทางไกลในสถาบันการแปล
1663/2547 20 พ.ค.2547 ผอ.สพท. -การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำในสถานศึกษา
2701/2547 31 ส.ค.2547 ผอ.สพท. -ปรับปรุงคำสั่ง ที่ 580/2547 สั่ง ณ วันที่ 11 ก.พ.2547
2864/2547 16 ก.ย.2547 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด
3062/2547 7 ต.ค.2547 รอง กพฐ. -ไม่ใช้บังคับแล้ว
239/2548 9 มี.ค.2548 ผอ.สพท. -ลงนามรับรองการเป็นผู้ปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ
453/2548 4 พ.ค.2548 ผอ.สคส. -หักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็น จนท.ของรัฐ
454/2548 4 พ.ค.2548 ผอ.สพท. -หักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็น จนท.ของรัฐ
460/2548 3 พ.ค.2548 ผอ.สคส. -อนุญาตใช้เงินสาธารณูปโภคซื้อดวงตราไปรษณีย์
461/2548 3 พ.ค.2548 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา,
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ
-อนุญาตใช้เงินสาธารณูปโภคซื้อดวงตราไปรษณีย์
889/2548 1 ก.ย.2548 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา,
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ
-อนุมัติให้เบิกค่าเช่าที่พักในสถานที่ให้บริการเช่าที่พักอื่นที่มิใช่
 โรงแรม
1054/2548 4 ต.ค.2548 รอง กพฐ. -ไม่ใช้บังคับแล้ว
1064/2548 6 ต.ค.2548 รอง กพฐ. -ไม่ใช้บังคับแล้ว
1084/2548 13 ต.ค.2548 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา,
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ
-การลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ(ยกเลิกแล้วโดยคำสั่ง ที่ 1626/2551)
1142/2548 21 ต.ค.2548 ผอ.สพท.,ผอ.สำนักบริหาร
งาน..ฯ
-การรับรองเงินเดือนและค่าจ้างประจำเหลือจ่าย
1360/2548 23 ธ.ค.2548 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การอนุมัติการไปราชการ(ยกเลิกแล้ว โดยคำสั่ง ที่ 1216/2549)
29/2549 16 ม.ค.2549 ผอ.สพท. -อนุมัติการผ่อนชำระหนี้ ทำสัญญาค้ำประกัน รับสภาพหนี้ ฯ
44/2549 23 ม.ค.2549 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -มอบอำนาจเกี่ยวกับพนักงานราชการหลายประการ เช่น การดำเนินการทางวินัย..ฯ(ยกเลิกแล้วโดยคำสั่ง ที่ 1626/2551)
161/2549 16 ก.พ.2549 รอง กพฐ., ที่ปรึกษาฯ,
ผู้ว่าราชการ จว.,
ผอ.สถานศึกษา,
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ,
ผอ.สคศ.
-อนุมัติจ่ายเงิน จ่ายเงินยืม กอ่หนี้ผูกพัน สั่งซื้อสั่งจ้าง ด้วยเงินรายได้
ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลและไม่เป็นนิติบุคคล
746/2549 3 ก.ค.2549 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา,
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ
-บอกเลิกสัญญาจ้าง การอนุญาตการลา อนุมัติการลาออก สำหรับพนักงานราชการ(ยกเลิกแล้วโดยคำสั่ง ที่ 1626/2551)
1121/2549 30 ต.ค.2549 รอง กพฐ. -ไม่ใช้บังคับแล้ว
1209/2549 16 พ.ย.2549 ผอ.สพท.,ผอ.สำนัก..ฯ -การกำหนดวันเปิดและปิดภาคเรียนให้แตกต่างไปจากระเบียบ
1216/2549 20 พ.ย.2549 ผอ.สพท.,ผอสถานศึกษา -การอนุมัติการเดินทางไปราชการ
38/2550 11 ม.ค.2550 ผอ.สพท. -ลงนามรายงานรับส่งทรัพย์สินราชการ(แบบ 9 )
109/2550 2 ก.พ.2550 ผอ.สพท.,ผอสถานศึกษา -การบรรจุแต่งตั้ง บังคับบัญชา ดำเนินการทางวินัยฯ ลูกจ้างประจำ
404/2550 24 เม.ย.2550 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา,
ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ
-การอนุญาตการลา การอนุมัติและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างของลูกจ้างฯ
136/2550 12 ก.พ.2550 ผอ.สคศ.,จนท. -อนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน
1481/2550 16 มี.ค.2550 ผอ.สำนัก,ผอ.สถาบัน,
หน.ตสน.,หน.กลุ่มพัฒนาฯ
-อนุมัติให้ข้าราชการและลูจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1482/2550 16 มี.ค.2550 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -อนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
361/2550 12 เม.ย.2550 ผอ.สพท.,ผอ.สถานศึกษา -การกำหนดบ้านพักและการจัดให้ข้าราชการเข้าพักอาศัย
900/2550 27 ส.ค.2550 ผอ.สพท.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส -อนุญาตให้ข้าราชการไปช่วยราชการในหน่วยงานการศึกษาอื่น
119/2551 6 ก.พ.2551 ผอ.สพท. -พิจารณาอุทธรณ์คำสั่งและการบังคับทางการปกครอง
307/2551 20 มี.ค.2551 ผอ.สพท. -อนุมัติการผ่อนชำระหนี้ รับสภาพหนี้ ทำสัญญาค้ำประกัน ฯ กรณี
-ผิดสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรมฯ
353/2551 31 มี.ค.2551 ผอ.สพท. -การสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน รอง ผอ.สพท.,รอง ผอ.สพท.ชำนาญการ,
-รอง ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ
377/2551 4 เม.ย.2551 ผอ.สำนัก,หน.ตสน.,
หน.กลุ่มพัฒนาระบบฯ,
ผู้ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.สำนัก
บางสำนัก
-อนุญาตใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการส่วนกลางและภูมิภาค
1026/2551 28 ส.ค.2551 ผอ.สพท. -อนุมัติ ลงนาม ผ่อนชำระหนี้กรณีผู้รับบำนาญรับเงิน ช.ค.บ.เกินสิทธิ
1027/2551 28 ส.ค.2551 ผอ.สพท. -กำหนดชั้นความลับ แต่งตั้งนายทะเบียน ผู้ช่วยนายทะเบียน ฯ
1307/2551 14 ต.ค.2551 รอง เลขา กพฐ.,
ที่ปรึกษา
-มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทน
1481/2551 17 พ.ย.2551 ผอ.สำนักบริหารงานฯ -อนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ภายในประเทศ
1482/2551 17 พ.ย.2551 ผอ.สำนักบริหารงานฯ -อนุมัติการผ่อนชำระหนี้กรณีผิดสัญญารับทุนลาศึกษา ฝึกอบรมฯ

:: กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ ::
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 0 228 85692-3, 0 2288 5678 โทรสาร 0 2288 5691
email :: kormor47@yahoo.com ; kormor47@hotmail.com