:: กฎหมายหลัก
:: พระราชบัญญัติ
:: คำสั่ง คสช.
:: ระเบียบ ข้อบังคับ
:: กฎ
:: ประกาศ
:: คำสั่ง
:: หนังสือเวียน
:: ข้อบังคับ คุรุสภา
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมกฎหมายหลัก
:: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
:: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
:: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2549
:: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
:: ประมวลกฎหมายอาญา หน้า 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 ;   .pdf*
:: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
:: ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
:: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
:: ประมวลกฎหมายที่ดิน
:: ประมวลรัษฎากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ ::
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 0 2282 9642 โทรสาร 0 2282 9642
email :: kormor47@yahoo.com ; kormor47@hotmail.com

 

เอกสารบางส่วนในเว็บไซท์นี้
ต้องใช้โปรแกรม  acrobat reader เปิดอ่าน  ซึ่งสามารถ
download ได้ที่นี่