:: กฎหมายหลัก
:: พระราชบัญญัติ
:: ระเบียบ ข้อบังคับ
:: กฎ
:: ประกาศ
:: คำสั่ง
:: หนังสือเวียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: พ.ร.บ.คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและฯ พ.ศ.2554
:: แผนพัฒนากฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2553 และการแสดงความคิดเห็น
:: การหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ
:: กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ.2553
:: กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553
:: หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/398 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553
    เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำส่วนราชการ
   เจ้าของเรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553
:: ประกาศ ศธ. เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
:: ประกาศ ศธ. เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษา
    เป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
:: รายชื่อนิติกรที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย
    ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภาครัฐ ระหว่างวันที่ 28-30 ก.ค.2553
    ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
:: download ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ"ข้อบกพร่องและกรณีทุจริต
    ทางงานคลัง" ของคุณสุธาทิพย์ กิตติเกษมศิลป์ จาก กรมบัญชีกลาง
:: download ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ"กฎหมายว่าด้วยความรับผิด
    ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่" ของคุณสุธาทิพย์ กิตติเกษมศิลป์ จากกรมบัญชีกลาง 
:: พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553
:: พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553
:: พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553
:: การเบิกจ่ายค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
   พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายฯ ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2553
   ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
:: ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
    ศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2552
:: ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความ 
    รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ(ว 46/2553)
:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553
:: กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552
:: พ.ร.บ.คำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ.2554
:: การหารือเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ
:: กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยความผิดที่มีโทษทางอาญา พ.ศ.2553
:: กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ.2553
:: หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/398 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553
   เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
:: ประกาศ สพฐ. เรื่อง การกำหนดชื่อย่อ รหัสพยัญชนะ และเลขประจำส่วนราชการ
   เจ้าของเรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553
:: ประกาศ ศธ.เรื่องการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
:: ประกาศ ศธ.เรื่องการกำหนดและแแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษา
    เป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
:: รายชื่อนิติกรที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย
   ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภาครัฐ ระหว่างวันที่ 28-30 ก.ค.2553
   ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
:: download ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ"ข้อบกพร่องและกรณีทุจริต
   ทางงานคลัง" ของคุณสุธาทิพย์ กิตติเกษมศิลป์ จากกรมบัญชีกลาง
:: download ไฟล์เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ "กฎหมายว่าด้วยความรับผิด
   ทางละเมิดของเจ้าที่" ของคุณสุธาทิพย์ กิตติเกษมศิลป์ จากกรมบัญชีกลาง
:: พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2553
:: พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553
:: พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
หน้า 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ ::
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 0 228 85692-3, 0 2288 5678 โทรสาร 0 2288 5691
email :: kormor47@yahoo.com ; kormor47@hotmail.com

 

เอกสารบางส่วนในเว็บไซท์นี้
ต้องใช้โปรแกรม  acrobat reader เปิดอ่าน  ซึ่งสามารถ
download ได้ที่นี่