:: กฎหมายหลัก
:: พระราชบัญญัติ
:: ระเบียบ ข้อบังคับ
:: กฎ
:: ประกาศ
:: คำสั่ง
:: หนังสือเวียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: การเบิกจ่ายค่าที่พักและเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
   พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายฯ ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2553
   ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
:: ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
    ศึกษาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2552
:: ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริง
    ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ( ว 46/2553)
:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553
:: กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนงินเดือน พ.ศ.2552
:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษาฯ
:: การมอบอำนาจของฝ่ายปกครอง(สนง.กฤษฎีกา)
:: การระบุชื่อหรือตำแหน่งในการแต่งคณะกรรมการ
:: ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สพฐ. พ.ศ.2552
:: ระยะเวลาการยื่นฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
:: มอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา
   มีอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง อนุมัติการจ่ายเงินเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ 
:: มอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา
   มีอำนาจอนุญาตการลา เบิกจ่ายเงินระหว่างลา อนุมัติการเดินทางไปราชการ 
:: ซักซ้อมความเข้าใจกรณีความรับผิดทางละเมิดที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวง 
   การคลังตรวจสอบ(ว 49/2552)
:: ความรับผิดทางละเมิดที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ
:: ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย กรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตยักยอกเงินของทางราชการ ทาง
:: ราชการมีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมาย จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดี
:: ต่อศาลปกครอง
:: มอบหมายการสั่งการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปช่วยราชการ
:: ประกาศ ก.พ. เรื่องกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษฯ
:: การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
:: มอบอำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ ผอ.สพท.กรณีละเมิดต่อบุคคลภายนอก
:: การอนุญาตให้บุคลากรสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษไปสมัครสอบ
:: แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียน
:: มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ
:: มอบอำนาจการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
:: กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ.2551
:: กฎ ก.พ.ค.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ.2551
:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
:: หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พัก พ.ศ.2551
:: แนวทางการใช้มาตรการบังคับทางการปกครอง
:: ระเบียบ สพฐ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตรวจสอบกำกับติดตามดูแลและรายงานผล
   การใช้อำนาจของผู้รับมอบอำนาจ พ.ศ.2551
:: มอบอำนาจการผ่อนชำระหนี้กรณีผู้รับบำนาญรับเงิน ช.ค.บ.เกินสิทธิ
:: กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551
:: การเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามรัฐธรรมนูญ
หน้า 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 

 

:: กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ ::
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 0 228 85692-3, 0 2288 5678 โทรสาร 0 2288 5691
email :: kormor47@yahoo.com ; kormor47@hotmail.com

 

เอกสารบางส่วนในเว็บไซท์นี้
ต้องใช้โปรแกรม  acrobat reader เปิดอ่าน  ซึ่งสามารถ
download ได้ที่นี่