:: กฎหมายหลัก
:: พระราชบัญญัติ
:: ระเบียบ ข้อบังคับ
:: กฎ
:: ประกาศ
:: คำสั่ง
:: หนังสือเวียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่(ว 217/2551)
:: ขอหารือแนวทางปฏิบัติการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง(136/2549)
:: แนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการบังคับในทางปกครองโดยการยึดหรืออายัด
   ทรัพย์สินและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินตามมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ
   ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
:: การอนุญาตให้ส่วนราชการเก็บเงินไว้ใช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
:: การตรวจสอบการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษาฯ(ว 42/2551)
:: คำสั่งมอบอำนาจต่างๆ เกี่ยวกับสัญญาลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมฯ
:: ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลังการเก็บรักษาเงิน และการนำเงิน..ฯ พ.ศ.2551
:: ระเบียบกรมบัญชีกลางว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการซึ่งออกจากราชการ 
   โดยคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วได้รับการพิจารณายกเลิก 
   เพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงคำสั่งเป็นอย่างอื่น พ.ศ.2551 
:: คำสั่งมอบอำนาจการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน
:: ให้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เป็นสถานศึกษาที่มีการบริหารและการจัดการในสังกัด
   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
:: พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ฉบับที่ 5)พ.ศ.2551 
:: พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2)พ.ศ.2551
:: คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งและการบังคับทางปกครอง
:: พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
:: พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
:: พ.ร.ก.ค่าเช่าบ้าน(ฉบับที่2)พ.ศ.2550
:: กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูฯ พ.ศ.2550
:: กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2550
:: ข้าราชการไปศึกษา..ฯ ต่างประเทศ บางกรณีไม่ต้องทำสัญญาค้ำประกัน 
:: ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
:: กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ
    และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2550
:: พ.ร.บ.ล้างมลทินฯ พ.ศ.2550
:: แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
:: แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน
:: กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550
:: คำสั่งมอบอำนาจอนุญาตให้ไปช่วยราชการในหน่วยงานการศึกษาอื่น
:: ระเบียบฯว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
:: กำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญทางการปกครอง
:: คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการอนุญาตการลา การอนุมัติและเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
:: ระเบียบ ก.คศ.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินฯ พ.ศ.2550
:: คำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ
:: พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายออำนาจฯ(ฉบับที่2) พ.ศ.2549
:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
:: กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ.2549
หน้า 7 6 5 4 3 2 1

 

 

 

 

:: กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ ::
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 0 228 85692-3, 0 2288 5678 โทรสาร 0 2288 5691
email :: kormor47@yahoo.com ; kormor47@hotmail.com

 

เอกสารบางส่วนในเว็บไซท์นี้
ต้องใช้โปรแกรม  acrobat reader เปิดอ่าน  ซึ่งสามารถ
download ได้ที่นี่