:: กฎหมายหลัก
:: พระราชบัญญัติ
:: ระเบียบ ข้อบังคับ
:: กฎ
:: ประกาศ
:: คำสั่ง
:: หนังสือเวียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: คำสั่งมอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ
:: คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการกำหนดวันเปิดและปิดภาคเรียน
:: กระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบใหม่ 8 ฉบับ
:: การใช้ถ้อยคำ"ใด-หนึ่ง" กับ "หนึ่ง-ใด"
:: การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูผู้บริหารไม่สังกัดสถานศึกษาให้ได้รับเงินเดือน
   ในระดับที่สูงขึ้น(533/2549)
:: การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุของสถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล
:: หารือให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
:: รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว
:: รวมแถลงการณ์ ประกาศ และคำสั่งของคณะปฏิรูปฯ
:: พ.ร.บ.และระเบียบ เกี่ยวกับเครื่องแบบนักเรียน ตามที่ขอมาลงให้แล้วครับ
:: บทความเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
:: กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนฯ พ.ศ.2549
:: หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ฎีกาคดีแพ่งและอุทธรณ์คดีปกครอง
:: คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับพนักงานราชการ คำสั่ง ที่ 746/2549 ลว. 3 ก.ค.49
:: คำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับพนักงานราชการ คำสั่ง ที่ 44/2549 ลว. 23 ม.ค.49
:: ศาลปกครองสูงสุดยกฟ้องคดี ออกกฎ กค. ฉบับที่ 25
:: วินัยและการรักษาวินัยตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
   ราชการ พ.ศ.2547
:: การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง กรณีข้าราชการสังกัดต่างเขต
   พื้นที่การศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร่วมกัน
:: เปลี่ยนแปลงการเรียกชื่อตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
:: ระเบียบว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
:: ระเบียบว่าด้วยการแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดในทะเบียนประวัติฯ พ.ศ.2548
:: ระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.2547
:: มอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา
:: ระเบียบ สพฐ.เกี่ยวกับเงินรายได้ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล
:: ประกาศ สพฐ.เกี่ยวกับเงินรายได้ของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล
:: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทำสัญญาและการชดใช้เงินกรณีรับทุน ลาศึกษา
    ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ.2548    
:: มอบอำนาจการดำเนินการผ่อนชำระหนี้
:: กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา
    ขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
:: ประกาศ ศธ. เรื่องวิธีการและเงื่อนไขแสดงถึงความสมัครใจให้โอนสถานศึกษา
    ขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549
:: กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
:: กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรม
    ในการแนะแนวให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง
    พ.ศ.2548
หน้า 7 6 5 4 3 2 1

 

 

:: กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ ::
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 0 228 85692-3, 0 2288 5678 โทรสาร 0 2288 5691
email :: kormor47@yahoo.com ; kormor47@hotmail.com

 

เอกสารบางส่วนในเว็บไซท์นี้
ต้องใช้โปรแกรม  acrobat reader เปิดอ่าน  ซึ่งสามารถ
download ได้ที่นี่