:: กฎหมายหลัก
:: พระราชบัญญัติ
:: ระเบียบ ข้อบังคับ
:: กฎ
:: ประกาศ
:: คำสั่ง
:: หนังสือเวียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)ในจังหวัดปัตตานี
    ยะลา นราธิวาส พ.ศ.2548
:: การมอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติการไปราชการ
:: เงินสวัสดิการว่าด้วยการศึกษาบุตรฉบับใหม่มีผลใช้บังคับแล้ว  
:: ความคืบหน้าเงินสวัสดิการว่าด้วยการศึกษาของบุตร
:: ตอบคำถามเกี่ยวกับ ค่าที่พักเหมาจ่าย
:: การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
:: หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
:: การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีเดินทางข้ามเขตจังหวัด
:: หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
:: หารือเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
:: คำสั่งมอบอำนาจของ สพฐ.ที่ 1142/2548
:: การสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด
:: กฎ ก.พ.ฉบับที่ 28(พ.ศ.2548)ว่าด้วยอำนาจการลงโทษฯ
:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการให้ข่าวราชการ พ.ศ.2548
:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา พ.ศ.2548
:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548
:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ.2548
:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548
:: คำสั่งมอบอำนาจของ สพฐ.ที่ 1084/2548
:: ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการครู..ฯ พ.ศ.2548
:: ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครู..ฯ พ.ศ.2548
:: ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัย..ฯ พ.ศ.2548
:: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่2)พ.ศ.2548
:: คำสั่งมอบอำนาจของ สพฐ.ที่ 1064/2548
:: คำสั่งมอบอำนาจของ สพฐ.ที่ 1054/2548
:: ซักซ้อมความเช้าใจการมอบอำนาจ เกี่ยวกับการพัสดุ และการแต่งตั้ง
    คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด
:: ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ
    ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
:: บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใหม่
:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนฯ พ.ศ.2548
:: ข่าวเตือนให้ระวังเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิกฯ
:: การใช้ปืนในการแข่งขันกีฬา
:: ซักซ้อมความเข้าใจกรณีเพลิงไหม้บ้านพักและอาคารสถานที่ของทางราชการ
:: กรอบอัตรากำลังข้าราชกาารครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สพท.
:: ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
:: พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548
:: พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
หน้า 7 6 5 4 3 2 1

 

:: กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ ::
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 0 228 85692-3, 0 2288 5678 โทรสาร 0 2288 5691
email :: kormor47@yahoo.com ; kormor47@hotmail.com

 

เอกสารบางส่วนในเว็บไซท์นี้
ต้องใช้โปรแกรม  acrobat reader เปิดอ่าน  ซึ่งสามารถ
download ได้ที่นี่