:: กฎหมายหลัก
:: พระราชบัญญัติ
:: ระเบียบ ข้อบังคับ
:: กฎ
:: ประกาศ
:: คำสั่ง
:: หนังสือเวียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: ตอบข้อหารือสิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
:: การรายงานการดำเนินการทางวินัย
:: คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับอายุความฟ้องร้อง(ที่65-82/47)
:: การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ
:: ความรับผิดทางละเมิดกรณีที่ไม่ต้องรายงานกระทรวงการคลัง(ออกใหม่)  
:: การออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้างในวันที่ 1 ต.ค.48
:: ดูข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
:: ห่วง"แม่พิมพ์"ระวังถูกหลอกสมัครสหกรณ์
:: คำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง มี.ค.48
:: กฎ ก.ค.ศ. ออกกฎใหม่ 2 ฉบับ(28 พ.ค.48)
:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษาฯ ลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
:: การเบิกเบี้ยประชุมกรรมการ
:: การใช้คำนำหน้าตำแหน่งในหนังสือราชการ
:: คำสั่งมอบอำนาจของ สพฐ.ที่ 461/2548
:: คำสั่งมอบอำนาจของ สพฐ.ที่ 460/2548
:: คำสั่งมอบอำนาจของ สพฐ.ที่ 453/2548
:: คำสั่งมอบอำนาจของ สพฐ.ที่ 239/2548
:: แนวทางปฏิบัติในการรายงานผลการติดตามลูกหนี้ของส่วนราชการ 
:: ข่าวเงินเพิ่มพิเศษนิติกร
:: ร่างแผนพัฒนากฎหมายแห่งชาติ
:: แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประนีประนอมยอมความในคดีแพ่ง
:: เงินโบนัส
:: แก้"กม."เงินเดือน"ขรก." จ่ายทุก15 วัน
:: ข้าราชการถูกสอบข้อเท็จจริงมีสิทธิได้รับเงินเออร์ลี่รีไทร์(ต่อ)
:: ข้าราชการถูกสอบข้อเท็จจริง มีสิทธิได้รับเงินเออร์ลี่รีไทร์
:: แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด กรณียานพาหนะเกิดอุบัติเหตุ
:: ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์ฯ
:: การอุทธรณ์คำสั่งตาม พ.รบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
:: ศึกษาการวินิจฉัยความรับผิดทางละเมิดเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
:: ซักซ้อมความเข้าใจการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
:: การใช้ชื่อเรียกตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา   
:: กฎกระทรวงศึกษาธิการออกใหม่ 4 กฎ  
:: ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องรายชื่อสถานศึกษาเพื่อการยกเว้นภาษีฯ
:: รายชื่อสถานศึกษาเพื่อการยกเว้นภาษีฯ  
:: ปัญหาเรื่องค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
:: ข่าวการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาของชาติ
:: ศธ.เตรียมเสนอแก้กฎหมายล็อตใหญ่ ชี้ปรับเพื่อเพิ่มโอกาสการศึกษา
:: มติคุรุสภาชี้ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตั๋วครู ยันนโยบายคลอดทีหลังกฎหมาย  
:: ความคืบหน้าเงินค่าตอบแทนนิติกรภาครัฐ 
:: แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
                                                                                                      
หน้า 7 6 5 4 3 2 1

 

:: กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ ::
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 0 228 85692-3, 0 2288 5678 โทรสาร 0 2288 5691
email :: kormor47@yahoo.com ; kormor47@hotmail.com

 

เอกสารบางส่วนในเว็บไซท์นี้
ต้องใช้โปรแกรม  acrobat reader เปิดอ่าน  ซึ่งสามารถ
download ได้ที่นี่