:: กฎหมายหลัก
:: พระราชบัญญัติ
:: ระเบียบ ข้อบังคับ
:: กฎ
:: ประกาศ
:: คำสั่ง
:: หนังสือเวียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: ก.ค.ศ.มีมติเกี่ยวกับตำแหน่ง วิทยฐานะ และเงินเดือนขัาราชการครูฯ
:: ข่าวเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบประกอบวิชาขีพครู
:: ข่าวเงินเดือนข้าราชการครู  
:: ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
:: พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547
:: แนวปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่ที่พักอยู่ในบ้านพักของทางราชการกระทำละเมิด  
:: การดำเนินคดีกับผู้ค้ำประกันสัญญาของข้าราชการที่ลาศึกษา ฝึกอบรม  
:: ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
:: พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 
:: พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู
    และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
:: พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547
    [แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ 
    และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547]  
:: สพฐ.ได้นำ พ.ร.บ. ที่ออกใหม่ 3 ฉบับ มาลงให้แล้ว สามารถเข้าดูได้ที่นี่ 
:: พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มีผลใช้บังคับแล้ว 
    ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2547 (รก.เล่ม 121 ตอนพิเศษ 79 ก วันที่ 23 ธ.ค.2547 ) 
    สำหรับตัว พ.ร.บ.ต้องรอสักระยะ 
:: ข่าวความคืบหน้าในการถ่ายโอนสถานศึกษา 
:: ข่าวเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนให้นักกฎหมาย  
:: คณะกรรมาธิการร่วมสองสภา เห็นชอบ พ.ร.บ.ครู  
:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการแก้วันเดือนปีเกิดของนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2547  
:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547   
:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ.2547  
:: ประกาศ ศธ.ออกใหม่ เกี่ยวกับการนำรายได้ของ รร. ไปจัดสรร  
:: ยกเลิกระเบียบ ศธ.ว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ.2534
:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการขอบคุณหรือนุโมทนา พ.ศ.2547
:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของ
    สถานศึกษา พ.ศ.2547
:: ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของ 
    สถานศึกษา พ.ศ.2547 
:: คำสั่งมอบอำนาจให้รองเลขาธิการ สพฐ. ที่ 3062/2547 สั่ง ณ วันที่ 7 ต.ค.2547 
    เกี่ยวกับการมอบอำนาจในการทำสัญญาผ่อนชำระหนี้ รับสภาพหนี้ ตลอดจน 
    การดำเนินคดี  
:: ข้าราชการทำดีอาจได้เที่ยวฟรี 
:: ปรับเปลี่ยนมาตราการลดข้าราชการ 5%  
:: กฎกระทรวงออกใหม่ 5 ฉบับ เมื่อเดือน ก.ค.47 
:: กลุ่มวิจัยสร้างเสริมพัฒนาวินัยและวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  
    พิจารณาสำนวนการดำเนินการทางวินัยระหว่างวันที่ 20-24 ก.ย.47 ดูรายชื่อผู้เข้ารับ 
    การอบรม
หน้า 7 6 5 4 3 2 1

 

 

:: กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ ::
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 0 228 85692-3, 0 2288 5678 โทรสาร 0 2288 5691
email :: kormor47@yahoo.com ; kormor47@hotmail.com

 

เอกสารบางส่วนในเว็บไซท์นี้
ต้องใช้โปรแกรม  acrobat reader เปิดอ่าน  ซึ่งสามารถ
download ได้ที่นี่