ที่
ภารกิจ
แนวปฏิบัติ
2
การย้าย
 
1. ดำเนินการย้ายตามแนวปฏิบัติของสังกัดเดิม(สปช., สศ.,
 
และ สช.)จนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลง ทุกตำแหน่ง
 
2. การย้ายภายใน สพท.ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัตินี้ แล้ว
 
 
สั่งแต่งตั้งตามที่ได้รับมอบอำนาจ    
 
3. การย้ายระหว่าง สพท. ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัตินี้    
 
   1) การสั่งย้ายระหว่าง สพท. ให้เจ้าของตำแหน่งว่างเป็น       
 
เป็นผู้สั่งแต่งตั้ง โดยประสานข้อมูลจาก สสพท.ต้นสังกัด    
 
   2) การสั่งย้ายสับเปลี่ยนตัวบุคคล ให้ สพท.มีรหัสเลขที่ของ    
 
สพท.น้อยกว่า เป็นผ(ู้ออกคำสั่ง เช่น ต้นสังกัด สพท.ยะลา เขต    
 
1 ที่ ศธ 04119/...... สพท.หนองคาย เขต 1 ที่ ศธ 04169    
 
/...... ให้ สพท.ยะลา เขต 1 ปป็นผู้สั่งแต่งตั้ง    
 
4. เมื่อดำเนินการตามที่ได้รับมอบอำนาจแล้ว ให้จัดส่งคำสั่ง    
 
 รายงาน สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
          ให้ สพท.ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ดังนี้    
สายงานการสอน มาตรา 30(ก)    
2.1
การย้ายกรณีปกติ ย้ายประจำปี
1
--สพท. นำผลการพิจารณาของคณะกรรมการส่ง สพฐ. ทุก
 
ระดับตำแหน่ง พร้อมรายงานการประชุมคณะกรรมการที่
      พิจารณากลั่นกรองการย้าย
      -สพฐ. ตรวจสอบ แจ้ง มติ อ.ก.ค.สพฐ.
      -สพท. สั่งแต่งตั้ง อ้างหนังสือ สพฐ. ที่แจ้งมติ อ.ก.ค.สพฐ.,
      มติ อ.ก.ค.สพฐ. ที่อนุมัติย้ายและคำสั่งมอบอำนาจ
2.2
การย้ายกรณีสับเปลี่ยนตัวบุคคล/ตำแหน่งว่าง
2
-ให้ สพท.ที่มี รหัสเลขที่ของ สพท.มากกว่า เป็นผู้แจ้งผลการ
      พิจารณารับย้ายสับเปลี่ยนตัวบุคคล ไปทาง สพท.ที่จะออก
      คำสั่ง โดยแจ้งข้อมูล
      1) คำร้องขอย้าย
      2) บันทึกขอย้ายสับเปลี่ยน
      3) รายงานการประชุมพิจารณารับย้าย รับรองคุณสมบัติ
      (หากไได้รับอนุมัติหลักการให้ส่งรายงานการประชุมครั้งนั้น)
      4) ก.พ.7 ระบุตำแหน่ง ระดับ ขั้นเงินเดือนปัจจุบัน
      -ให้ สพท. ที่มีรหัสเลขที่ของ สพท.น้อยกว่า เป็นผู้เสนอขอ
      อนุมัติ