แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการ
ตามคำสั่งมอบอำนาจของ สพฐ. ที่ 188/2547 สั่ง ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2547
ส่งพร้อมหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/627 ลงวันที่ 15 มกราคม 2547

               เลขาธิการ กพฐ.มอบอำนาจให้ ผอ.สพท. ปฏิบัติราชการแทน ตามคำสั่ง สพฐ. ที่ 188/2547
สั่ง ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2547 เกี่ยวกับตำแหน่งต่อไปนี้
               มาตรา 30(ก) สายงานการสอนทุกตำแหน่ง
               มาตรา 30(ข) สายงานผู้บริหารสถานศึกษาทุกตำแหน่ง
               มาตรา 30(ค) (2) เฉพาะตำแหน่งศึกษานิเทศก์
               (ตำแหน่งตามมาตรา30(ค) (1) และ (3) - (16) มิได้มอบอำนาจ)
               ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ได้รับเงินเดือนระดับ 8 ลงมา ในการดำเนนิการดังต่อไปนี้

ที่
ภารกิจ
แนวปฏิบัติ
1
การบรรจุและแต่งตั้ง
1
ข้อ 1.1 และ 1.2 สพท.ออกคำสั่ง อ้างคำสั่งมอบอำนาจ มติ
1.1
การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศ อ.ก.ค.สพฐ.
อ.ก.ค.สพฐ. ครั้งที่ 7/2546 เมื่อวันที่ 14 พ.ย.46 วิชาเอก
ลว.16 ต.ค.46 และ ลว. 13 พ.ย.46
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ
1.2
การบรรจุกรณีขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามหนังสือ
ผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูให้ระบุในคำสั่งบรรจุให้มีความรู้
  ก.ค. ที่ ศธ 1305/ว 11 ลว.24 ส.ค.44   พื้นฐานทางวิชาชีพครูภายใน 3 ปี ตามหนังสือ ก.ค.ที่ ศธ 1305/177
      ลว. 27 พ.ย.44 และสั่งทดลองปฏิบัติราชการนับตั้งแต่วันสั่งบรรจุ
      เป็นเวลา 6 เดือน
      -เมื่อผ่านการประเมินตามเกณฑ์ ที่ ก.ค.กำหนด สพท.สั่งพ้นทดลอง
      ปฏิบัติราชการ รายงาน ก.ค.โดยตรง
     
1.3
การบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาลเข้ารับราชการโครงการ
2
-สพท.ตรวจสอบข้อมูลประกอบการพิจารณา
  เพชรในตม, สควค.ฯ ตามหนังสือ ก.ค. 1502/ว 1   -ส่ง สพฐ. นำเสนอ อ.ก.ค.สพฐ. รอ ก.ค.อนุมัติ
  ลว. 6 พ.ค.40   -เมื่อ ก.ค.อนุมัติแล้ว ดำเนินการคัดเลือก ตามที่ ก.ค.กำหนด
      แล้วดำเนินการตามข้อ 1 อ้างมติ ก.ค.แทน
       
1.4
การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เมื่อพ้นจากรับราชการทหาร
3
-สพท.ตรวจสอบคุณสมบัติ ตามที่ ก.ค.กำหนด
  ตามหนังสือ ก.ค. 1502/ว 1 ลว.26 ม.ค.27   -ส่งเอกสารขออนุมัติ อ.ก.ค.สพฐ.
      -ดำเนินการคัดเลือก แล้วดำเนินการตามข้อ 1 อ้างมติ อ.ก.ค.สพฐ.
      ที่อนุมัติกรณีนี้
       
1.5
การบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ กรณีถูกยกเลิกบัญชี ไม่มา
4
-สพท.ตรวจสอบข้อมูลประกอบการพิจารณา
  รายงานตัว เนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือความบกพร่อง   -ส่ง สพฐ. นำเสนอ อ.ก.ค.สพฐง พิจารณาอนุมัติ แล้วดำเนินการ
  ของทางราชการ ตามหนังสือ ก.ค. 1504/1831   ตามข้อ 1 อ้างมติ อ.ก.ค.สพฐ. ที่อนุมัติกรณีนี้
  ลว. 23 ก.พ.38