บทสรุป
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการ
ตามคำสั่งมอบอำนาจของ สพฐ. ที่ 188/2547 สั่ง ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2547
ส่งพร้อมหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/627 ลงวันที่ 15 มกราคม 2547

              สืบเนื่องมาจาก พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กำหนดให้
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งรับผิดชอบบังคับบัญชาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เป็นผู้บังคับับญชาข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือในสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วย และให้โอนบรรดาอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ อ.ก.ค.สปช. กระทรวงศึกษาธิการ
อ.ก.ค.กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ อ.ก.ค.จังหวัด อ.ก.ค.กรุงเทพมหานครไปเป็นของ อ.ก.ค.สพฐ.
โดยให้ อ.ก.ค.สพฐ.ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
               การบริหารงานบุคคลในเรื่องที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบอำนาจ
ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทนในช่วงก่อนที่ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา จะประกาศใช้ จึงสรุปแนวปฏิบัติได้ดังนี้
               1. กรณี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอำนาจดำเนินการตามกฎหมาย
เช่น เรื่องการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู มีแนวปฏิบัติดังนี้
                  1.1 สพท. พิจารณาและออกคำสั่งโดยอ้างคำสั่งมอบอำนาจ
                  1.2 รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
               2. กรณี เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอำนาจดำเนินการโดยอนุมัติของ
อ.ก.ค.สพฐ. ได้แก่ เรื่อง  การย้าย  การสั่งเลื่อนและแต่งตั้ง  การรับโอน  การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
ของข้าราชการครู ตำแหน่งสายงาานการสอน สายงานบริหารในสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
มีแนวปฏิบัติดังนี้
                  2.1 สพท. ส่งผลการพิจารณาเบื้องต้นให้ สพฐ.
                  2.2 สพฐ. พิจารณา และนำเสนอ อ.ก.ค.สพฐ. ให้ สพท.
                  2.3 สพฐ. แจ้งมติ อ.ก.ค.สพฐ. ให้ สพท.
                  2.4 สพท. ออกคำสั่งโดยอ้างหนังสือ สพฐ.ที่แจ้งมติ อ.ก.ค.สพฐ. , มติ อ.ก.ค.สพฐ. และคำสั่งมอมอบอำนาจ
                  2.5 รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

-----------------------