คดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองได้ 

                ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้น ศาลปกครองจะรับคดีไว้พิจารณาก็เฉพาะคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองตามประเภทคดีที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เท่านั้น นับแต่วันที่ 9 มีนาคม 2544   ซึ่งเป็นวันที่ศาล
ปกครองกลางเปิดทำการ มีคดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองกลางเป็นจำนวนมาก ต่อไปนี้เป็นตัวอย่าง ประเภทคดีที่ศาลปกครองกลางได้รับไว้พิจารณา
                1. คดีเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน
                   1.1 ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าออกคำสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของผู้ฟ้องคดีโดยไม่
ชอบด้วยกฎหมาย
                   1.2 กำนันฟ้องนายอำเภอว่าออกคำสั่งพักหน้าที่ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
                   1.3 ผู้ขอต่อทะเบียนรถยนต์ฟ้องกรมการขนส่งทางบกว่ากระทำละเมิดจากการส่งมอบป้ายภาษีรถยนต์ ปี 2544  ให้แก่ผู้ฟ้องคดีล่าช้าเกิน
สมควร
                   1.4 ผู้ยื่นคำขอมีสัญชาติไทยฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าปฏิบัติ หน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการพิจารณาคำขอมีสัญชาติไทย
ของตน
                2. คดีเกี่ยวกับการพัสดุ สัญญาทางปกครอง
                   2.1 ผู้เสนอราคาในการจัดซื้อรถยนต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าออกคำสั่งอนุมัติจัดซื้อรถยนต์ปฏิบัติ
การตรวจเก็บกู้วัตถุระเบิดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
                   2.2 ผู้รับจ้างงานก่อสร้าง ฟ้องเทศบาลตำบลในฐานะผู้ว่าจ้างว่าปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างสะพานทาง
เท้าคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองวัดอุบลและคลองตัน
                   2.3 ข้าราชการที่ลาศึกษาต่อฟ้องกรมว่าพิจารณาคำขอชดใช้ทุนการลาศึกษาต่อของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
                   2.4 ผู้รับจ้างงานก่อสร้างฟ้องกรมการแพทย์ในฐานะผู้ว่าจ้างให้ชดใช้ค่าเสียหายกรณีตรวจรับงานจ้างล่าช้าเกินสมควร
                   2.5 ผู้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ฟ้องคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลว่าออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารมา
วางเป็นประกันหนี้ค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดี ค้างชำระตามสัญญา โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
                   2.6 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและโครงการสื่อสันติภาพ    ฟ้ององค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยว่าออกคำสั่งอนุมัติให้ยูบีซีขึ้นค่าบริการ
โทรทัศน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิกโดย ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
                3. คดีเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและเหตุเดือดร้อนรำคาญ
                   3.1 เทศบาลเมืองละเลยต่อหน้าที่  ปล่อยให้มีการประกอบกิจการอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ อันเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ฟ้องคดี
และประชาชนในบริเวณใกล้เคียง
                   3.2 องค์การบริหารส่วนตำบลออกคำสั่งอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
                   3.3 ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการซ่อมแซมปรับปรุงถังแก๊สฟ้องจังหวัดสมุทรปราการ  ว่าละเลยต่อหน้าที่ไม่ระงับการกระทำ
ของผู้ประกอบการที่ปล่อยกลิ่นแก๊ส ออกจากโรงงานและกระจายไปบริเวณใกล้เคียงสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้ฟ้องคดี
                   3.4 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ    มีมติไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคาร   โดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
                4. คดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และการประกอบวิชาชีพ
                   4.1 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติจ่ายเงินบำนาญล่าช้าเกินสมควร
                   4.2 ผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการฟ้องสถาบันเทคโนโลยีว่า     กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกรณีไม่เรียกผู้ฟ้องคดี
บรรจุเข้ารับราชการ
                   4.3 ผู้ถูกลงโทษทางวินัยฟ้องสำนักงานอัยการสูงสุดว่าออกคำสั่งลงโทษทางวินัยให้ออกจากราชการ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
                   4.4 ผู้ขอกลับเข้ารับราชการฟ้องมหาวิทยาลัยว่าออกคำสั่งไม่รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
                   4.5 ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีงดเบิกค่าเช่าบ้านและให้คืนเงิน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
                   4.6 สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร     ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง      หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกรจังหวัดสาขา โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
                   4.7 กองบัญชาการตำรวจภูธร ออกคำสั่งลงโทษทางวินัย โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
                   4.8 กรมสามัญศึกษาออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
                   4.9 ผู้ว่าราชการจังหวัดออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
                   4.10 สำนักงานตำรวจแห่งชาติออกคำสั่งถอดยศ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
                   4.11 ปลัดกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศกำหนดคุณสมบัติ   ของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา และตำแหน่งรองอธิบดีกรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
                   4.12 คณะกรรมการข้าราชการครูออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
                   4.13 กระทรวงศึกษาธิการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
                   4.14 มหาวิทยาลัยจ่ายเงินเดือนตกเบิกล่าช้าเกินสมควร
                   4.15 ผู้ได้รับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีฟ้องสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าออกคำสั่งพักใบอนุญาตผู้สอบบัญชี
ของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
                5. คดีเกี่ยวกับที่ดิน
                   5.1 สำนักงานที่ดินจังหวัดออก น.ส.ล. ทับที่ดินของผู้ฟ้องคดี
                   5.2 ธนารักษ์จังหวัดขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุทับที่ดินของผู้ฟ้องคดี
                   5.3 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดละเลยต่อหน้าที่ในการพิจารณาคำขอรับมรดกการเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน
                   5.4 สำนักงานที่ดินจังหวัดละเลยต่อหน้าที่ในการพิจารณาคำขอออกโฉนดที่ดิน
                   5.5 นิคมสร้างตนเองจังหวัดและกรมประชาสงเคราะห์ละเลยต่อหน้าที่ไม่พิจารณาคำขอเพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองและ
แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทราบ
                   5.6 นายอำเภอละเลยต่อหน้าที่ปล่อยให้มีการรุกล้ำทางสาธารณประโยชน์ และ ออกโฉนดในที่ดินสาธารณะ
                6. คดีเกี่ยวกับการเวนคืนและการกระทำละเมิด
                   6.1กรมการศึกษานอกโรงเรียนออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิด ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเนื่องจากการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
                   6.2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจ่ายค่าทดแทนการเวนคืนที่ดิน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
                   6.3 ฟ้องสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติว่ากระทำละเมิด   โดยละเลยต่อหน้าที่ไม่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการเก็บรักษาวัสดุกัมมันตรังสี
และการจัดการกากกัมมันภาพตรังสีให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้และประชาชน
                   6.4 เทศบาลนครดำเนินการถมที่ดิน ตอกเสาเข็ม สร้างเขื่อน และสร้างทางริมฝั่งแม่น้ำปิง   ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมฝั่ง
แม่น้ำปิงด้านตะวันออกก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดี
               7. คดีเกี่ยวกับกิจการคมนาคม โทรคมนาคม วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
                  7.1 ผู้สมัครเป็นกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติฟ้องขอให้เพิกถอนผลการ คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ  เพื่อแต่งตั้ง
ให้เป็นกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติของคณะกรรมการสรรหากิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
                  7.2 ผู้ได้รับอนุญาตให้เดินรถสาย 478 นครปฐม-บ้านแพ้ว ฟ้องกรมการขนส่งทางบกว่ากำหนดเส้นทางเดินรถโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
                  7.3 ประชาชนที่มีบ้านพักในหมู่บ้านจัดสรร    ฟ้องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าในการติดตั้งไฟฟ้าถาวรในหมู่บ้านจัดสรร
                  7.4 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ โทรทัศน์แห่งชาติ (กสช.)    ฟ้องขอให้เพิกถอนมติของคณะ
กรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ        ที่คัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติต่อวุฒิสภา

- - - - - - - - - - - - - - - - - -