:: กฎหมายหลัก
:: พระราชบัญญัติ
:: ระเบียบ
:: กฎ
:: ประกาศ
:: คำสั่ง
:: หนังสือเวียน

 

 

 

 

 

 

 

 

ตอบข้อหารือ
:: การระบุชื่อหรือตำแหน่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
:: การลาอุปสมบทและการลาไปประกอบพิพธีฮัจย์ของพนักงานราชการ
:: ปัญหาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการที่ถูกฟ้องคดีอาญาก่อนเข้ารับราชการ
:: การเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้ กรณีต้องหาคดีอาญา (ตอบข้อหารือของ สนง.ก.ค.ศ.)
:: การเลื่อนขั้นเงินเดือนที่รอไว้ กรณีต้องหาคดีอาญา (ตอบข้อหารือของ สนง. ก.พ.)
:: หารือการช่วยราชการของข้าราชการครู
:: แนวปฏิบัติในการนับวันลา
:: หารือการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
 
ความเห็นทางกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
:: การเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามรัฐธรรมนูญ(463/2551)
:: การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุของสถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล(354/2549)
:: การใช้ที่ราชพัสดุของสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ(143/2543)ิ
:: การตรา พรก.ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน(118/2547)
:: การฟ้องผู้ค้ำประกันสัญญาลาศึกษาฝึกอบรมของข้าราชการ(842/2547)
:: การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(780-781/2546)
:: การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูผู้บริหารไม่สังกัดสถานศึกษาให้ได้รับเงินเดือน
   ในระดับที่สูงขึ้น(533/2549)
:: กรณีเจ้าหน้าที่ที่พักอยู่ในบ้านพักของทางราชการกระทำละเมิด(551/2547)
:: ขอหารือแนวทางปฏิบัติการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง(136/2549)
:: ข้อกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการบังคับทางปกครอง(494/2545)
:: คำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจะอุทธรณ์ได้หรือไม่(289/2545)
:: เงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งกระทรวงการคลัง(257/2546)
:: แนวทางปฏิบัติเพื่อให้ จนท.ที่ยักยอกเงิน ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน(303/2547)
:: แนวทางปฏิบัติในการใช้มาตรการบังคับในทางปกครองโดยการยึดหรืออายัด
   ทรัพย์สินและขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินตามมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ
   ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539(94-95/2549)
:: บริษัทประกันภัยเรียกค่าเสียหายจากทางราชการ(782/2541)
:: วิธีดำเนินการบังคับทางการปกครองแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ(772/2546)
:: สภาทนายความขอรับโอนกิจการโรงเรียนเอกชน(426/2551)
:: อายุความและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด(434/2544)
 
คดีปกครอง
:: การแจ้งสิทธิในการฟ้องคดีปกครอง หน้า 1 , 2
:: ข้อควรระวังในการฟ้องหรือต่อสู้คดีปกครอง
:: คดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองได้
:: คดีที่ฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้
:: ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย กรณีเจ้าหน้าที่ทุจริตยักยอกเงินของทางราชการ ทางราชการ
   มีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามกฎหมายแล้ว จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล
   ปกครอง
:: คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
 
ความรับผิดทางละเมิด
:: คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง
:: ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
   ทางการศึกษา หลักสูตรการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
   วันที่ 27-29 มิถุนายน 2555 โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร
:: ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด
:: ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
 
อื่นๆ
:: การขอผ่อนชำระหนี้หลังจากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว
:: กรอบอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สพท.
:: การรายงานการดำเนินการทางวินัย
:: การรณรงค์ประดับธงชาติ
:: การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
    -สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหาร
     ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2547
    -การเตรียมการจัดทำแผนนิติบัญญัติ
    -ภาพรวมความเชื่อมโยงการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติ
     ราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
    -กรอบยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 4 ปี
     (2548-2551)
    -แนวทางการจัดการงบประมาณที่สอดคล้องกับแผนการบริหาราชการแผ่นดิน
    -สรุปผลการประชุมชี้แจงการเตรียมข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการบริหารราชการ
     แผ่นดิน พ.ศ.2547(ไฟล์มีขนาด 582 kb  จึงขอให้ download ไปดีกว่า)
:: เงินค่าตอบแทนและเงินรางวัล
:: แนวทางการเบิกจ่ายเงินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
:: แนวปฏิบัติการย้ายข้าราชการครูสายงานบริหารในสถานศึกษา
:: บัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
:: แบบคำร้องต่างๆของสำนักบริหารการทะเบียน
:: สรุปแนวปฏิบัติตามคำสั่ง สพฐ. ที่ 188/2547 หน้า 1 , 2 , 3
:: สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเงินการคลัง
:: หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

:: กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ ::
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 0 2282 9642 โทรสาร 0 2282 9642
email :: kormor47@yahoo.com ; kormor47@hotmail.comเอกสารบางส่วนในเว็บไซท์นี้
ต้องใช้โปรแกรม  acrobat reader เปิดอ่าน  ซึ่งสามารถ
download ได้ที่นี่