ทีมงานจะพยายามรวบรวม ราย
การเอกสารให้สมบูรณ์หากมีการ
updateเมื่อไร จะแจ้งให้ทราบใน
พื้นที่ของข่าว/ประชาสัมพันธ์
หรือที่นี่  
a
:: กฎหมายหลัก
:: พระราชบัญญัติ
:: คำสั่ง คสช.
:: ระเบียบ ข้อบังคับ
:: กฎ
:: ประกาศ
:: คำสั่ง
:: หนังสือเวียน
:: ข้อบังคับ คุรุสภา
:: แนวปฏิบัติในการดำเนินคดี
   แพ่ง
:: การสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
   ทางละเมิด
:: แนวปฏิบัติในการดำเนินการ
   สอบสวนความรับผิดทางละเมิด
::
:: บัญชีเงินเดือนพลเรือน
:: เงินค่าตอบแทนและเงินรางวัล
:: สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเงินฯ
:: แนวปฏิบัติในการนับเวลา
a

 

ยินดีต้อนรับ

:: ท่านใดที่ประสงค์จะติดต่อหรือสอบถามปัญหา กรุณาส่งไปทาง email ข้างล่าง
    และถ้าเป็นคำถามที่เป็นประโยชน์ จะนำลงไว้ในหน้าถาม-ตอบ
::มอบอำนาจการแต่งตั้งกรรมการร่วม (ความรับผิดทางละเมิด)
::การกำหนดโทษทางอาญา (ที่ นร 0913/4 ลว 12 ม.ค. 2561) (เอกสารแนบ)
::แจ้งการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2561
::แบบแจ้งปฏิบัติการ ::แบบแจ้งชำนาญการขึ้นไป หนังสือ สพฐ. แจ้ง
::แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมนิติกรภาครัฐ ระดับชำนาญการ รุ่น 21 พ.ศ. 2560
::แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมนิติกรภาครัฐ ระดับชำนาญการ รุ่น 20 พ.ศ. 2560
::แจ้งการฝึกอบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
:: แจ้งส่งตัวผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย รุ่น 15 พ.ศ.2559
:: แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย รุ่น 15 พ.ศ.2559
:: แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมนิติกรภาครัฐ ระดับชำนาญการ รุ่น 19 พ.ศ.2559
::ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมกฎหมายมหาชน ฯ วันที่ 10 -14 พ.ค.2559 
::ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมกฎหมายมหาชน ฯ วันที่ 18 .- 23 เม.ย.2559
::ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม (เพิ่มเติม) วันที่ 27 มี.ค.-1 เม.ย.2559 
::ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมกฎหมายมหาชน ฯ วันที่ 27 มี.ค.-1 เม.ย.2559 
::แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมนิติกรภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ รุ่น 13 พ.ศ. 2559 
::แจ้งการฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย รุ่น 14 ประจำปีงบประมาณ 2559 
::แจ้งการฝึกอบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559
::แจ้งการฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ 2559
::แจ้งการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ

   ประจำปีงบประมาณ 2559

:: แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมนิติกรภาครัฐ ระดับชำนาญการ รุ่น 18 พ.ศ.2558
:: แจ้งการฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย รุ่น 13 ประจำปีงบประมาณ 2558 
:: แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมนิติกรภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ รุ่น 12 พ.ศ.2558    
:: แจ้งการฝึกอบรมหลักสูตรการร่างกฎหมาย รุ่น 12 ประจำปีงบประมาณ 2558 
:: แจ้งการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2558 
:: แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมนิติกรภาครัฐ ระดับชำนาญการ รุ่น 17 พ.ศ.2557
:: แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมนิติกรภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ พ.ศ.2557
:: รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมกฎหมายมหาชน หลักสูตรการให้ความรู้เกี่ยวกับ
   กฎหมาย และการดำเนินคดี ระหว่างวันที่ 28-31 ก.ค.57 ณ โรงแรมภูเขางาม
   รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
:: จัดอบรมกฎหมายมหาชนฯ ให้แก่ข้าราชการนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   ระหว่างวันที่ 28-31 ก.ค.57 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
:: แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมนิติกรภาครัฐ ระดับชำนาญการ 2557
:: รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมกฎหมายมหาชนฯ วันที่ 30 ถึง 2 พ.ค.2557
    โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
:: แจ้งข้อมูลผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมนิติกรภาครัฐ 2557  
:: การอบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหาร
   จัดการภาครัฐที่ดี ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2557 ถึง 2 พฤษภาคม 2557
   ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
:: มอบอำนาจให้รองเลขา กพฐ.ทำสัญญาผ่อนชำระหนี้ รับสภาพหนี้ ดำเนินคดี
   บังคับคดี วางทรัพย์ฯ ตามคำสั่ง สพฐ.ที่ 1069/2556 ลงวันที่ 28 มิ.ย.2556 
:: สพฐ.มอบอำนาจการบริหารราชการให้ รองเลขา กพฐ ตามคำสั่ง สพฐ.ที่
   1068/2556 ลงวันที่ 28 มิ.ย.2556
:: ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
   30 ก.ค.56 ถึง1 ส.ค.56 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม. 
:: อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด 30 ก.ค.- 1 ส.ค.56
:: แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมนิติกรภาครัฐ ระดับชำนาญการ 2556
:: แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมนิติกรภาครัฐ ระดับปฏิบัติการ 2556
:: รายชื่อผู้แจ้งเข้ารับการอบรมนิติกรภาครัฐ 2556
:: มอบอำนาจเกี่ยวกับการลาบางกรณีให้ ผอ.สพท.,ผอ.สำนักบริหารงาน..ฯ
:: รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนานักกฎหมายภาครัฐแทนผู้ที่ไม่ยืนยัน
   การเข้ารับการอบรม 
:: ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
   ทางการศึกษา หลักสูตรการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
   วันที่ 27-29 มิถุนายน2555 โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร 
:: ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด 
:: ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
:: กฎ ก.พ.ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง
    (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 
:: คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
:: มอบอำนาจการอนุญาตการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย
   และพัฒนาภายในประเทศ 
:: ขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนากฎหมาย 
   ภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ยืนยันการเข้ารับการอบรม
:: การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
:: กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับปฏิบัติการ
    รุ่นที่ 9    
:: แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ
   ระดับปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555  
:: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555  
:: การลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลาในช่วงวิกฤตอุทกภัย
:: การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2554
 
                                                                                                              <<ดูทั้งหมด>>:: กลุ่มวิจัยพัฒนากฎหมายคดีความและนิติการ ::
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทร. 0 228 85692-3, 0 2288 5678 โทรสาร 0 2288 5691
email :: kormor47@yahoo.com ; kormor47@hotmail.com

เอกสารบางส่วนในเว็บไซท์นี้
ต้องใช้โปรแกรม  acrobat reader เปิดอ่าน  ซึ่งสามารถ
download ได้ที่นี่
a